Kursplan

Japanska II: Akademiskt skrivande

Kurskod
JP1044
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Japanska (JAA)
Ämnesgrupp
Japanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Japanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1E
Fastställd
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-09-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-09-10.
Reviderad
Reviderad 2016-11-17.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-11-17.

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • genomföra en mindre undersökning av ett ämne relaterat till Japan
  • söka efter för undersökningen relevant material och utföra en kritisk granskning av detta
  • formulera en plan för en, inom en bestämd tidsram, genomförbar undersökning
  • skriva en artikel eller uppsats med logiskt stringent argumentation och genomarbetad formalia
  • problematisera sina egna slutsatser
  • ge konstruktiv kritik på någon annans arbete och hantera andras kritik sakligt.

Innehåll

Studenterna utför en mindre undersökning om ett ämne relaterat till Japan och redovisar denna i form av en kortare akademisk text. De övar sig i att läsa vetenskaplig litteratur, planera och avgränsa en undersökning, och i att formulera frågeställningar till denna. Vidare övar de sig i att skriva akademisk prosa och i att använda den formalia som gäller vid uppsatsskrivande.

Examinationsformer

Kursen examineras genom författandet av en kortare akademisk uppsats eller artikel och genom konstruktivt deltagande i handledning och seminarier. Uppsatsen/artikeln ventileras vid ett seminarium där arbetet granskas av en medstuderande. Den kan skrivas på svenska eller engelska och ska ha en längd på omkring 2000-3000 ord.

Arbetsformer

Som undervisningsspråk används engelska och i förekommande fall svenska. Undervisningen sker i form av handledning och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Minst 30 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet japanska, eller motsvarande kunskaper.