Kursplan

Applikationsutveckling för mobila Android-enheter I

Kurskod
IK1095
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Informatik (IKA)
Ämnesgrupp
Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Datateknik1
Informatik2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
2G1F
Fastställd
Fastställd 2017-08-31.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-08-31.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten avseende:

kunskap och förståelse, kunna

 • Beskriva hur Androidplattformen är konstruerad
 • Förklara koncept inom mobil utveckling

färdighet och förmåga, kunna
 • Sätta upp och hantera en utvecklingsmiljö för Android.
 • Utveckla och felsöka applikationer, säkerställa driftskompatibilitet, välja lösningar för vanligt förekommande problem i programutvecklingen.
 • Skapa grafiska användargränssnittskomponenter med tillhörande händelsehantering och organisera layouter och vyer
 • Skapa informations- och varningsmeddelanden till användaren
 • Hantera händelser som uppstår via interaktion från användaren eller av timers
 • Skapa, använda och starta en eller flera aktiviteter.
 • Lagra applikationsdata bestående

Innehåll

Kursen introducerar främst Androidplattformen och behandlar hur man installerar och konfigurerar utvecklingsmiljön för Android, hur tjänster, mottagare och andra bakgrundsprocesser implementeras och hur grafiska användargränssnitt skapas. Vidare behandlas så kallade händelsehantering, som uppstår bland annat genom interaktion från användaren, då denne till exempel pekar och drar via displayberöring. Kursen behandlar även hur data kan lagras bestående på den mobila enheten.

Examinationsformer

Dugga om 1,5 högskolepoäng (hp) och två inlämningsuppgifter om 3 hp vardera.

Arbetsformer

Självstudier med stöd av referens till onlineföreläsningar, kurslitteratur och övningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Dugga U-G.
För att kunna erhålla VG på inlämningsuppgifterna krävs att alla svar inlämnas inom stipulerad tidsram och på angiven plats. För att kunna erhålla VG som slutbetyg på hela kursen krävs VG i de båda inlämningsuppgifterna.

Förkunskapskrav

 • Programutveckling - Grunder 7,5 hp grundnivå eller Introduktion till programmering, 7,5 hp grundnivå

Övrigt

Antal examinationer per moment är maximerat till fem (Detta pga av områdets snabba utveckling).

När kursen ges som webbaserad online-kurs ges den i Windowsmiljö. Andra operativsystem accepteras, men ingen support ges på dem. Internet-uppkoppling om minst 2Mbit/s krävs för studierna. Vidare krävs en webbkamera och ett headset eller en mikrofon.

Vid kursens start publiceras en studiehandledning som informerar om hur målen kan nås inom respektive delmoment.

Då Android-applikationer skrivs i Java förutsätts att studenten har grundläggande kunskaper och färdigheter i Java innan kursens start.

Kursen kan inte tillgodoräknas i en examen samtidigt som IK1058.Summary in English

Upon completion of the course, the student shall be able to:

Knowledge and understanding,

 • Describe how the Android platform is designed
 • Explain the concept of mobile development
Skills and ability,
 • Set up and manage an environment for Android development
 • Develop and troubleshoot applications, ensure interoperability and choose solutions for common problems in software development.
 • Create graphical user interface components with associated event management and organise layouts and views.
 • Create information and alert messages for the user
 • Manage events that arise through interaction from the user or by timers
 • Create, use and start one or more activities.
 • Store persistent application data