Kursplan

Driftsäkerhet och kvalitetsstyrning

Kurskod
IE1075
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Industriell ekonomi (IEA)
Ämnesgrupp
Industriell ekonomi och organisation
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Industriell ekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2017-09-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-12-06.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för centrala begrepp inom kvalitetsstyrning, driftsäkerhet och underhåll [1]
  • redogöra för vanligt förekommande verktyg och modeller för analys, problemlösning och förbättringsarbete inom området [2]
  • redogöra för vanligt förekommande förbättringsprogram inom verksamhetsutveckling samt innebörden av begreppet ”Lean Production” [3]

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • beräkna vanligen förekommande mått för driftsäkerhet [4]
  • analysera en organisations kvalitets- och driftsäkerhetsarbete och föreslå lämpliga förbättringsåtgärder [5]

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • diskutera och reflektera över hur en förbättrad kvalitet och högre driftsäkerhet påverkar industriell verksamhet ur ett samhällsperspektiv [6]

Innehåll

Kursens innehåll fokuserar på metoder och verktyg för att minimera slöseri och onödiga förluster i produktionsledet. Detta kan avse både varor och tjänster. Efter en genomgång av grundläggande begrepp inom kvalitet och driftsäkerhet tar kursen upp såväl kvalitetsledningssystem, tex ISO9000, som underhållsfilosofier, tex. TQM/TPM och visar på hur synergieffekter kan skapas genom att integrera dessa i gemensamma förbättringsprogram. Olika delar inom ”Lean” och ”Lean Production” utgör också ett återkommande inslag under hela kursen.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen, 4,5hp (mål 1, 3 och 4)
Individuella inlämningsuppgifter, 3hp (mål 2, 5 och 6)

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5.

På inlämningsuppgifterna ges betyget U-G
Den skriftliga tentamen styr slutbetyget på kursen.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter IE1064

Summary in English

Learning outcomes

Knowledge and understanding
Upon completion of the course, the student shall be able to:
• Explain key concepts in quality management, reliability
and maintenance [1]
• Explain common tools and models for analysis,
problem-solving and improvement work in the field [2]
• Explain common improvement programs within
business development and the meaning of the term “Lean
Production”[3]

Skills and abilities
Upon completion of the course, the student shall be able to:
• Calculate commonly used operational safety measures [4]
• Analyse an organisation’s quality and reliability work, and
propose appropriate improvement measures [5]

Evaluation ability and approach
Upon completion of the course, the student shall be able to:
• Discuss and reflect on how improved quality and higher
operational reliability affects industrial activity from a
social perspective [6]