Kursplan

Tyska: Skriftlig språkfärdighet I

Kurskod
GTY2SS
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Tyska (TYA)
Ämnesgrupp
Tyska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-12-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-12-16.

Lärandemål

Kursen syftar till att de studerande ska utveckla sin förmåga att uttrycka sig korrekt, varierat och idiomatiskt på tyska i skrift. Detta innebär att den studerande efter avslutad kurs ska kunna:

  • producera olika slags fria texter som berör vardagsnära områden
  • strukturerat sammanfatta innehållet i enklare tysk sakprosa
  • kritiskt analysera egna och andras texter och upptäcka grammatiska och idiomatiska felaktigheter samt korrigera och kommentera dessa
  • översätta autentiska tyska texter, t.ex. ur tidningar och tidskrifter, till svenska
  • översätta enklare svenska texter till tyska
  • visa självständighet i studierna samt reflektera över sin egen och andras inlärning.

Innehåll

Inom kursen tränas skriftlig produktion genom övningar i s.k. processkrivning, där grammatisk korrekthet och ett idiomatiskt uttryckssätt eftersträvas liksom anpassning av språket till några olika typer av textproduktion. Inom kursen tränas den skriftliga kompetensen dessutom genom översättningsövningar, främst från svenska till tyska. Syftet med översättningsövningarna är dels att öva den språkliga kompetensen hos studenterna, dels att studenterna själva ska lära sig att förklara och argumentera för hur de har resonerat för att komma fram till en kommunikativt acceptabel lösning.

Examinationsformer

Kursen examineras kontinuerligt i form av skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Seminarier och gruppövningar

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på 4,5 hp.

Betygsrapportering:
Modul 1: Processskrivning - 4,5 hp
Modul 2: Språkanvändning i teori och praktik - 3 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Tyska 3

Övrigt

Ersätter TY1032.