Kursplan

Management och marknadsföring av upplevelser

Kurskod
GTR296
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Turismvetenskap (TRU)
Ämnesgrupp
Turism- och fritidsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Turismvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2019-04-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-04-18.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Identifiera och diskutera förhållandet mellan turistprodukter och tjänster samt turistupplevelser
  • Förklara vilken roll sociala interaktioner har vid skapandet av turistupplevelser
  • Redogöra för hur företag kan utforma och utveckla upplevelser för turistkonsumtion
  • Reflektera över och redogöra för konsekvenserna av framtidens teknik för turismupplevelser
  • Kritiskt analysera hur turismupplevelser kan förändra individers beteende

Innehåll

Denna kurs behandlar upplevelser och utveckling av upplevelser, i turismsammanhang. Skillnaderna mellan turismprodukter, tjänster och upplevelser kommer att diskuteras. Samskapandet av turism och upplevelser i relationer mellan turister och andra kommer vidare att belysas. Betydelsen av konstruktion och design kommer att behandlas och kopplas till hur meningsfulla och minnesvärda upplevelser kan skapas. Meningsfulla turismupplevelser diskuteras under kursen som ett sätt att påverka människors beteende. Detta område behandlas därefter genom att belysa hållbarhetsbegreppet och kopplingen mellan förändringar i beteende och upplevelser av meningsfullhet. Kursens innehåll knyts ihop genom att konsekvenserna av nuvarande och framtida teknik inom upplevelseproduktion behandlas.

Examinationsformer

Inlämningsuppgift 2,5 hp
Reflektionsprotokoll 2 hp
Grupparbete 3 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och workshops. I kursen ingår också en exkursion såväl som individuella uppgifter och grupparbete.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Inlämningsuppgift A-F
Reflektionsprotokoll U-G
Grupparbete A-F

Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav

  • 30 hp inom programmet International Tourism Management