Kursplan

Typografi och layout 2

Kurskod
GT1050
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Grafisk teknologi (GTO)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Grafisk teknologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2018-03-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-05-23.
Nedlagd
2019-11-16

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • förklara och praktiskt tillämpa layoutprinciper

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • skapa multimodala och multisekventiella layouter och grafik till utvalda publiceringsmetoder med fokus på att attrahera och orientera genom effektiv användning av programvara
 • genomföra en visuell innehållsanalys för att motivera val av grafisk design för utvald publiceringsgenre
 • kritiskt granska och förbättra layouter ur funktionsmässig och kreativ synvinkel

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • värdera läslighet beroende av typografi och layout
 • värdera praktisk tillämpning av utvalda vetenskapliga artiklar inom området

Innehåll

Kursens huvudsakliga innehåll omfattar skapandet av grafiska produkter innehållande en grafisk design som attraherar och orienterar kopplat mot olika publiceringsmetoder och målgrupper.

Kursen berör layoutprinciper och grafisk design där studenten bland annat tränas i att skapa dynamisk grafisk design med hjälp av kontrastverkan. Diskussioner förs kring val av typografi och design där studenten tränas i att nyttja sin kreativitet och anpassa sina produkter efter givna kriterier.

Studenten får självständigt kartlägga formgivningen i en utvald publikationsgenre utifrån givna aspekter – som exempelvis format, luft, typografi, gridsystem, proportioner, bildval – samt genomföra en litteraturundersökning i ämnet. Syftet är att utveckla en genremedvetenhet för olika publikationstypers formgivning. Undersökningen presenteras i en rapport och ligger till grund för fortsatt kreativt arbete i kursen.

Kritisk granskning av egna och medstudenters grafiska produkter sker, som därefter förbättras ur ett form- och/eller funktionsmässigt perspektiv. Med fokus på automatisering och effektivisering används avancerade funktioner i programvaran Adobe Indesign.

Studenten tränas i att nyttja sin kreativet och anpassa sina produkter efter givna förutsättningar. Därigenom påvisas den potential som begränsningar kan ge vid kreativt arbete.

Kursens vetenskapliga grund utgörs av relationen mellan typografi och läslighet och kopplingen till aktuella vetenskapliga artiklar inom området.

Examinationsformer

 • Skriftlig salstentamen (1,5 hp)
 • Inlämningsuppgifter och obligatoriska seminarier (6 hp)

Arbetsformer

Föreläsningar, lektioner samt obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav

 • Forskningsmetodik i ämnet informatik 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Grafisk design och profilering 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Färghantering och bildoptimering 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
 • Fotografi: Teknik och bildkomposition 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
 • Typografi och layout 1, 7,5 hp grundnivå 1

Övrigt

Ersätter GT1044

Summary in English

Knowledge and understanding

Upon completion of the course, the student shall be able to:

 • explain and apply layout principles

Competence and skills

Upon completion of the course, the student shall be able to:

 • create multi-modal and multi-sequential layouts and graphics for chosen publication methods that attract and orient through effective use of features found in Adobe Indesign
 • implement content analysis to choose a graphic design for chosen publication genres
 • critically examine and improve layouts from a functional and creative point of view

Judgement and approach

Upon completion of the course, the student shall be able to:

 • evaluate legibility depending on typography and layout
 • evaluate the practical use of selected research article in the field