Kurs GT1050

Typografi och layout 2

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Grafisk teknologi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • förklara och praktiskt tillämpa layoutprinciper

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • skapa multimodala och multisekventiella layouter och grafik till utvalda publiceringsmetoder med fokus på att attrahera och orientera genom effektiv användning av programvara
  • genomföra en visuell innehållsanalys för att motivera val av grafisk design för utvald publiceringsgenre
  • kritiskt granska och förbättra layouter ur funktionsmässig och kreativ synvinkel

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • värdera läslighet beroende av typografi och layout
  • värdera praktisk tillämpning av utvalda vetenskapliga artiklar inom området