Kursplan

Nybörjarsvenska för internationella studenter I

Kurskod
GSS2X7
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1GXX
Fastställd
Fastställd 2022-06-22.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-06-22.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att introducera den studerande till svenska språket. Den studerande ska efter avslutad kurs kunna

 • använda elementära perceptiva och produktiva färdigheter i svenska i enkla, förutsägbara situationer
 • tillämpa grundläggande uttalsprinciper i svenska på ett tillfredsställande sätt
 • behärska elementärt basordförråd i svenska
 • visa förmåga att tillämpa språkets elementära grammatiska struktur
 • förmedla ett budskap i en enkel kommunikationssituation i tal och skrift
 • reflektera över hur det egna lärandet går till
 • ställa enkla frågor på enkel svenska.

Innehåll

Kursen har en kommunikativ och en viss språkvetenskaplig inriktning med fokus på högskolan och samhället utanför. Kursen ger en överblick av svenskans grundläggande ordförråd, elementär morfologi samt syntax. Dessutom tas den svenska prosodins kännetecknande drag upp och uttalet övas under kursen. De studerande ges tillfällen att öva perceptiv och produktiv förmåga, exempelvis genom att delta i ett enkelt samtal och skriva korta texter. Kursen innehåller en viss orientering om svensk kultur som svenska seder och traditioner.

Examinationsformer

 • Aktivt deltagande i seminarier
 • Muntliga presentationer
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Skriftlig tentamen

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och övningar. Undervisningsspråken är svenska och engelska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:
 • Seminarier, presentationer, inlämningsuppgifter, tentamen - 7,5 hp

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet samt Engelska 6

Övrigt

Kursen vänder sig till Erasmusstudenter.

Ersätter kurskod SS1060.