Kursplan

Ungdomar och unga vuxnas reproduktiva hälsa och rättigheter I

Kurskod
GSR2A5
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (SRP)
Ämnesgrupp
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde
Vårdområdet, 75%
Medicinska området, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2019-06-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-06-19.
Reviderad
Reviderad 2021-02-19.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2021-02-19.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redovisa kunskaper för ungdomar och unga vuxnas reproduktiva hälsa i ett hållbarhetsperspektiv
  • redogöra för fysisk samt psykisk utveckling
  • diskutera hot, våld och övergrepp i ett mångfaldsperspektiv
  • diskutera hur könsidentitet påverkar och formar synen på sexualitet och relationer
  • reflektera över egna väderingar, attityder och förhållningssätt i samtal med ungdomar och unga vuxna
  • uppvisa kunskaper, förståelse och färdigheter i evidensbaserad praktik och i tvärprofessionellt kvalitets- och utvecklingsarbete.

Innehåll

I kursen studeras hälsofrämjande synsätt och samtalsmetoder i mötet med ungdomar och unga vuxna som en mänsklig rättighet i relation till kultur och genus. Vidare studeras andrologi och gynekologi, könsidentitet och kroppsuppfattning samt sexualitet och relationer i ett mångfaldsperspektiv liksom riskbeteende och pornografikonsumtion, preventivmedel och föräldraskap. Informationssökning och källkritik studeras i relation till forsknings- och utvecklingsarbetets betydelse för evidensbaserat arbetssätt.

Examinationsformer

Kursen examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter samt examinerande seminarium med skriftlig inlämningsuppgift i grupp.

Arbetsformer

Arbetsformerna utgörs av individuellt arbete, arbete i grupp, föreläsningar samt seminarier med obligatorisk närvaro.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:

  • Individuell skriftlig reflektion, 2 hp
  • Individuell skriftlig rapport, 2 hp
  • Seminarium, 3,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper