Kursplan

Spanska för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet.

Kurskod
GSP2JH
Poäng
45 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Spanska (SPA)
Ämnesgrupp
Spanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1GXX
Fastställd
Fastställd 2020-09-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-09-21.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper i det spanska språket och om spanskspråkig kultur och litteratur. Dessutom förbereds den studerande för en yrkesutövning som lärare i spanska inom grundskolans årskurser 7-9.
Ett övergripande mål är också att den studerande utvecklar självständighet i studierna och en förmåga att reflektera över det egna lärandet.

Delkurser

1.
Språkfärdighet och grammatik, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • använda grammatiska grundbegrepp för att beskriva svenskt och spanskt språkbruk
 • kommentera och förklara formlära och syntax i autentiska texter
 • redogöra för och tillämpa spansk formlära
 • förklara grammatiska aspekter av det spanska språket samt redogöra för spanskans och svenskans strukturella skillnader
 • reflektera över grammatikens roll i språkundervisningen.

2.
Spanska: Språkdidaktik I, 6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om de främmande språkens historiska utveckling och deras nuvarande ställning i skola och samhälle
 • visa grundläggande kunskaper om centrala språkinlärningsteorier och deras betydelse för språkundervisningen
 • visa kunskap om skolans styrdokument med särskilt fokus på de moderna språkens kurs- och ämnesplaner
 • diskutera och reflektera över språkdidaktiska frågeställningar som rör urval av undervisningsmaterial och arbetssätt i relation till målgrupp och skolans styrdokument
 • visa kunskap om olika former av digitala verktyg och hur de kan användas i språkundervisningen, samt praktiskt tillämpa dessa i sitt eget språklärande
 • med utgångspunkt i didaktiska frågeställningar välja, bearbeta och presentera innehåll och arbetssätt för språkundervisningen.

3.
Uttals- och betoningsregler - teori och praktik, 1,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om språkets fonologi i relation till stavnings- och betoningsregler
 • redogöra för och jämföra fonetiska och fonologiska aspekter av det spanska språket i olika spansktalande områden
 • reflektera över den talade spanskan och dess geografiska variation i relation till språkundervisningen.

4.
Skriftlig språkfärdighet och grammatik II, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa goda kunskaper i spanska språkets grammatiska variation i olika spansktalande områden
 • både skriftligen och muntligen reflektera över kurslitteraturen på grammatiskt och lexikaliskt korrekt spanska
 • visa på variation och koherens i den egna skriftliga produktionen
 • presentera och försvara sina synpunkter skriftligt på vårdad, varierad, välargumenterad spanska med utgångspunkt i olika grammatiska områden
 • visa goda kunskaper om spanskans och svenskans strukturella skillnader
 • reflektera över grammatikens roll i språkundervisningen.

5.
Spanska: Språkdidaktik II, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om elevers syn på och upplevelser av sitt språklärande samt reflektera över hur språkundervisning bör utformas för att gynna elevers språkutveckling med olika modersmål och kulturell bakgrund med utgångspunkt i teorier och forskning om inlärning av främmande språk
 • visa kunskaper om bedömning inom språkundervisning med utgångspunkt i skolans styrdokument och teorier om bedömning
 • visa kunskap om bakgrunden till skolans styrdokument med fokus på det europeiska samarbetet och den gemensamma referensramen (GERS)
 • diskutera och reflektera över samspelet mellan inre och yttre faktorer som är knutna till eleven, läraren och den konkreta undervisningssituationen och hur dessa kan bemötas genom att välja innehåll och relevanta arbetssätt i språkundervisningen
 • analysera och kritiskt granska undervisningsmaterial för undervisning i spanska som främmande språk ur ett språkdidaktiskt och genusperspektiv och i relation till skolans styrdokument
 • visa fördjupade kunskaper om användningen av digitala verktyg i språkundervisningen, dess betydelse för språkundervisningens innehåll och arbetsformer, samt förmåga att tillämpa digitala verktyg i undervisningen med utgångspunkt i relevant språkdidaktisk forskning
 • visa förmåga att planera, genomföra och utvärdera olika moment i språkundervisningen med utgångspunkt i språkdidaktiska teorier och skolans styrdokument.

6.
Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för den spansktalande världens samhällsförhållanden från ett interkulturellt perspektiv
 • redogöra för vissa betydelsefulla händelser i den spansktalande världens historia
 • redogöra för och diskutera aktuella sociopolitiska förhållanden och kulturella fenomen i spansktalande länder
 • sätta kulturella uttryck i den spansktalande världen i ett större historiskt och kulturellt sammanhang
 • reflektera över etnicitet och genus i den spansktalande världen
 • reflektera över och diskutera vad kulturens roll i språkundervisningen kan innebära.

7.
Modern spanskspråkig litteratur, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • tolka innehållet i texter från olika litterära genrer
 • analysera skönlitterära texter med hjälp av litterära begrepp
 • visa förståelse för spanskspråkiga litterära uttryck genom att såväl muntligt som skriftligt sätta den litterära texten i ett större historiskt och sociokulturellt sammanhang
 • redogöra för huvudstrukturen och några språkliga aspekter av den litterära texten samt relatera det litterära språkbruket till spanskans dialektala variation
 • reflektera över och diskutera litteraturens roll i språkundervisningen.

Innehåll

Kursen består av sju delkurser.

Delkurser

1.
Språkfärdighet och grammatik, 7,5 högskolepoäng

Delkursen omfattar de spanska verbens böjningsmönster samt en systematisk genomgång av grundläggande delar av spanskans grammatik med fokus på ett korrekt språkbruk. I delkursen ingår tillämpningsövningar som innefattar träning i att förklara grammatiska sammanhang med ett visst fokus på den kontrastiva analysen av spanskans och svenskans strukturella skillnader där översättningsövningar från svenska till spanska ingår.

2.
Spanska: Språkdidaktik I, 6 högskolepoäng

Delkursen utgör en introduktion till språkdidaktik och till de centrala frågor som rör språkundervisningens innehåll och utformning i relation till elevers olika förutsättningar för språkinlärning och skolans styrdokument. Ett viktigt inslag är ett grundläggande studium av centrala teorier kring språklärande. Genom att också studera aktuella styrdokument i form av läroplan, kurs- och ämnesplan för moderna språk, behandlas relationen mellan teorierna och språkämnets olika moment.

3.
Uttals- och betoningsregler - teori och praktik, 1,5 högskolepoäng

Delkursen omfattar en genomgång av spanskans stavnings- och betoningsregler och grundläggande fonetiska och fonologiska drag med fokus på språkbruk. Delkursen behandlar även spanskans fonetiska variation ur ett dialektalt perspektiv. Som förberedelse för den kommande lärarprofessionen får den studerande också reflektera kring fonetik och uttalsinlärning utifrån ett didaktiskt perspektiv.

4.
Skriftlig språkfärdighet och grammatik II, 7,5 högskolepoäng

I denna delkurs läggs fokus på medvetenhet om språklig korrekthet och variation gällande den egna textproduktionen. Den studerande förväntas under delkursens gång bygga upp ett kritiskt reflekterande förhållningssätt till både kurslitteraturens innehåll och till sina egna texter. Den kontrastiva analysen av strukturella skillnader mellan spanska och svenska utgör också ett viktigt inslag. Delkursen innefattar även träning i att, utifrån valda grammatiska områden, muntligt presentera och försvara olika perspektiv och ståndpunkter.

5.
Spanska: Språkdidaktik II, 7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller studier av olika aspekter av språklärande varvid diskussion och reflektion kring de didaktiska frågorna står i centrum. Ett centralt inslag är elevers språkliga medvetande och hur de uppfattar sin situation som språkinlärare uttryckt i relevant språkdidaktisk forskning. Forskning om andraspråksinlärning är utgångspunkt för reflektion och diskussion om medvetenhet vid språkinlärning, kopplingen mellan strategier och språkutveckling och hur dessa kunskaper kan användas i språkundervisningen. Olika aspekter av bedömning och betygsättning i språk utgör ett annat viktigt inslag i kursen. Den gemensamma europeiska referensramen (GERS) behandlas och sätts i relation till den svenska skolans kurs- och ämnesplaner i moderna språk. Delkursens innehåll omfattar olika aspekter av den konkreta undervisningssituationen och dess problematik såsom bemötande av flerspråkiga och mångkulturella elever samt elever med behov av särskilt stöd. I delkursen ingår också att studera hur digitala verktyg kan användas i språkundervisning liksom att granska andra typer av undervisningsmaterial för undervisning i spanska som främmande språk.

6.
Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle, 7,5 högskolepoäng

Delkursen omfattar en bred översikt av spansk och spanskamerikansk historia och samhällsliv. I undervisningen används sakprosatexter och tidningsartiklar samt diverse audiovisuella material som behandlas ur historiska, sociopolitiska och kulturella perspektiv. Delkursen innefattar även diskussioner om kulturella och sociala skillnader mellan spansktalande länder med utgångspunkt i begreppet interkulturell kompetens. Frågor om etnicitet och genus utgör en del av delkursens innehåll. Delkursen behandlar också kulturens roll i språkundervisningen.

7.
Modern spanskspråkig litteratur, 7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller studier av modern litteratur från den spansktalande världen och baseras på ett urval av spanska och spanskamerikanska skönlitterära verk från 1900- och 2000-talen. Litteraturen behandlas både ur språklig och litterär synvinkel med hjälp av grundläggande litterära begrepp. Verken sätts också i relation till deras historiska och kulturella sammanhang. Delkursen behandlar också litteraturens roll i språkundervisningen.

Examinationsformer

Delkurs 1 examineras genom aktivt deltagande i seminarier, skriftliga prov samt en nätbaserad skriftlig sluttentamen.
Delkurs 2
examineras genom aktivt deltagande i seminarier och forumdiskussioner, skriftliga reflekterande inlämningsuppgifter samt muntliga presentationer.
Delkurs 3
examineras genom aktivt deltagande i seminarier, muntliga inlämningsuppgifter samt en skriftlig nätbaserad tentamen.
Delkurs 4
examineras genom aktivt deltagande i seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter samt skriftliga prov.
Delkurs 5
examineras genom aktivt deltagande i seminarier och forumdiskussioner, skriftliga reflekterande texter samt muntliga presentationer.
Delkurs 6
examineras genom aktivt deltagande i seminarier och forumdiskussioner samt skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter.
Delkurs 7
examineras genom aktivt deltagande i seminarier och forumdiskussioner, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntliga redovisningar.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar och obligatoriska seminarier. Undervisningsspråk är spanska och/eller svenska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på delkurserna 1, 2, 4 och 5.

Betygsrapportering:
Modul 1: Språkfärdighet och grammatik I - 7,5 hp
Modul 2: Spanska: Språkdidaktik I - 6 hp
Modul 3: Uttals- och betoningsregler - teori och praktik - 1,5 hp
Modul 4: Skriftlig språkfärdighet och grammatik II - 7,5 hp
Modul 5: Spanska: Språkdidaktik II - 7,5 hp
Modul 6: Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle - 7,5
Modul 7: Modern spanskspråkig litteratur - 7,5 hp

Förkunskapskrav

 • Lärarexamen

Övrigt

Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i Lärarlyftet.
För att delta i en kurs inom Lärarlyftet ska du ha en behörighetsgivande lärarexamen samt vara anställd av staten, en kommun eller fristående skola och ha en arbetsgivare som har godkänt ditt deltagande. Du som är anställd av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet kan också gå kurser inom Lärarlyftet.
Kurser med inriktning årskurs 7-9 riktar sig till de som är anställda som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.
Den som söker till denna kurs utan godkännande från skolhuvudmannen är inte behörig att delta.
Se Skolverkets webbplats för mer information: https://www.skolverket.se/lararlyftet .

För nätbaserad kurs krävs att den studerande kan kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Ersätter SP1039.