Kursplan

Kriminologi i ett sociologiskt perspektiv

Kurskod
GSO2UC
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Sociologi (SOA)
Ämnesgrupp
Sociologi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Sociologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2022-02-07.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-02-18.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva några av de centrala klassiska och moderna teorierna inom kriminologin
  • beskriva de forskningsmetoder och analysinstrument som används inom kriminologin
  • diskutera hur kriminaliserade respektive icke kriminaliserade handlingar kan relateras till moraliskt avvikande beteende.
  • jämföra olika kriminologiska perspektiv
  • kunna granska hur olika kriminologiska teorier och metoder förhåller sig till varandra och vilka användningsområden de är lämpade för.Innehåll

Kursen behandlar klassisk och modern kriminologisk teoribildning och de olika forskningsmetoder som används.Vidare tillhandahåller kursen verktyg för att reflektera kring vilka typer av problem som olika kriminologiska teorier är avsedda för att förklara.

Examinationsformer

Examination görs genom aktivt deltagande i seminarier och individuell skriftlig tentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar samt obligatoriska grupparbeten och seminarier

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:
Modul 1: Seminarier och individuell skriftlig hemtentamen 7,5 hpFörkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Det krävs att den studerande kan kommunicera med både ljud och bild via en dator

Ersätter kursen GSO29C.