Kursplan

Arbetsmetoder och utvärdering i socialt arbete

Kurskod
GSA2SE
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Socialt arbete (SAA)
Ämnesgrupp
Socialt arbete och social omsorg
Utbildningsområde
Vårdområdet, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Socialt arbete1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2021-12-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-12-08.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupade och vidgade kunskaper om teorier, perspektiv, arbetsmetoder och insatser för socialt arbete på individ- och familjenivå samt grupp- och samhällsnivå
 • redogöra för förebyggande socialt arbete
 • visa kunskap om olika utvärderingsmodeller i socialt arbete
 • visa kunskaper i olika vetenskapliga metoder för utvärdering av praktikanknutna projekt.

Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • tillämpa teorier, perspektiv, arbetsmetoder och insatser för socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå i ett nationellt och internationellt perspektiv
 • visa förmåga att analysera teorier och kunna applicera dem på ett utvecklings- och förändringsarbete inom socialt arbete
 • visa förmåga att tillämpa resursfokuserade, förebyggande och stödjande arbetsmetoder och insatser i socialt arbete med beaktande av brukarperspektiv
 • visa förmåga att planera och utvärdera ett praktiskt projekt rörande socialt utvecklingsarbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa insikt i att socialt arbete behöver bedrivas på olika nivåer i samverkan med människor och organisationer
 • reflektera över ett professionellt förhållningssätt och värdera olika teorier och arbetsmetoder i socialt arbete
 • reflektera över olika vetenskapliga metoder för utvärdering av praktikanknutna projekt
 • visa insikt i betydelsen av att utvärdera socialt arbete.

Innehåll

I kursen behandlas socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå samt förebyggande arbete med olika målgrupper. I kursen berörs förebyggande, stödjande och mobiliserande insatser samt socialt utvecklings- och förändringsarbete i samverkan med de berörda. Kursen innehåller vetenskaplig metod i form av utvärdering och ett praktiskt anknutet projektarbete som utvärderas.

Kursen innehåller 3 hp vetenskaplig metod.

Examinationsformer

Aktivt deltagande i seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och individuell hemtentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier och studiegruppsarbete.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:
Modul 1: Seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter, hemtentamen - 7,5 hp

Förkunskapskrav

 • Organisation, grupp och samverkan, 15 hp, Socialrätt II, 7,5 hp, Missbruk och beroende, 7,5 hp och Familjeperspektiv på socialt arbete, 7,5.

Övrigt

Kursen ingår i Socionomprogrammet.