Kursplan

Ryska I: Grundläggande kurs 1

Kurskod
GRY28E
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Ryska (RYA)
Ämnesgrupp
Ryska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2019-03-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-03-14.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • ställa och besvara enklare frågor på ryska med anknytning till ett antal vardagliga situationer
  • tillämpa grundläggande regler för ryskans ljudsystem
  • uttala de ryska språkljuden korrekt
  • läsa och skriva kyrilliska bokstäver på dator
  • använda grundläggande grammatiska termer och identifiera enkla grammatiska strukturer i ryskan
  • läsa korta texter på ryska om vardagliga ämnen.

Innehåll

Kursen innehåller träning i språkfärdigheter som hör-, tal-, och läsförståelse samt skrivträning. Grammatikstudier ingår för att utveckla förmågan att behärska språkets struktur.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av aktivt deltagande i seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter samt genom ett muntligt och ett skriftligt avslutande prov.

Arbetsformer

Svenska och/eller engelska används som stödspråk, medan ryskan utgör undervisningsspråk i så hög grad som möjligt. Undervisningen sker i form av gruppövningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 5 hp.

Betygsrapportering:
Modul 1: Fonetik och ljudsystem - 2,5 hp
Modul 2: Grundläggande muntlig språkfärdighet 1 - 2.5 hp
Modul 3: Grundläggande skriftlig språkfärdighet 1 - 2,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet
  • Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter RY1030.