Kursplan

Ryska II: Rysslands kultur- och idéhistoria

Kurskod
GRY286
Poäng
10 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Ryska (RYA)
Ämnesgrupp
Ryska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2019-03-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-03-11.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa grundläggande kunskaper om Rysslands kulturhistoria från medeltiden fram till idag
  • redogöra för de viktigaste perioderna i Rysslands historia
  • visa kunskaper om ett flertal representativa verk inom rysk film, konst och litteratur
  • visa insikter i hur de kulturella processerna påverkat formandet av den moderna ryska staten och föreställningar om den ryska nationens identitet.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till rysk kultur genom att belysa valda kulturfenomen med betoning på den idéhistoriska aspekten. Studenterna diskuterar samband mellan de kulturella processerna och historien, samt hur detta samband har påverkat formandet av det nationella medvetandet och föreställningar om rysk identitet. Kursen ger också inblickar i rysk film, konst och litteratur genom muntliga diskussioner och skriftliga uppgifter om ett flertal karaktäristiska verk.

Examinationsformer

Studenten examineras fortlöpande genom bedömning av aktivt deltagande i seminarier samt genom en avslutande essä.

Arbetsformer

Svenska används som undervisningspråk. Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på modul 1.

Modul 1: Aktivt deltagande på seminarier - 7,5 hp
Modul 2: Essä - 2,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter RY1008.