Kursplan

Västerländsk buddhism

Kurskod
GRK2EF
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Religionsvetenskap (RKA)
Ämnesgrupp
Religionsvetenskap
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Religionsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-02-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-02-26.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för buddhismens grundläggande drag
  • redogöra för olika buddhistiska inriktningar och traditioner i sin traditionella kontext
  • analysera buddhismens utveckling och förändring
  • diskutera utveckling och förändring vid buddhismens migration till väst och hur dessa kommer till uttryck hos olika buddhistiska grupper.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till buddhism, med särskild tyngd på hur inriktningar och traditioner historiskt sett utvecklats och förändrats vid migration till olika kulturer. Ett särskilt fokus läggs på hur buddhistiska grupper i väst formulerar och uttrycker sin buddhistiska tillhörighet (tro och praktik). I kursen belyses och diskuteras buddhistiska grupper i väst utifrån olika teman, så som miljö, hälsa och jämställdhet.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och aktivt deltagande i seminarier.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 4,5 hp.

Betygsrapportering:
Modul 1: Buddhism - 1,5 hp
Modul 2: Buddhismens utveckling och förändring - 1,5 hp
Modul 3: Buddhism i väst - 4,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Då kursen är nätbaserad krävs dator, headset, webbkamera och Internetuppkoppling.

Kursen kan ej ingå i en examen samtidigt som kursen Religionsvetenskap: Västerländsk buddhism och japanska nya religioner i väst.