Kursplan

Språk, litteratur och kultur: Vetenskaplig metod och akademiskt skrivande

Kurskod
GPR276
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Portugisiska (PRA)
Ämnesgrupp
Portugisiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Portugisiska2
Ryska3
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
2G2F
3G2F
Fastställd
Fastställd 2019-03-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-03-01.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och kritiskt jämföra grundläggande forskningsmetodik inom kultur-, litteratur- och språkvetenskap
  • formulera en projektbeskrivning med relevant forskningsfråga, teorianknytning och metoddiskussion, för en genomförbar forskningsuppgift relaterad till språk-, kultur- eller litteraturvetenskap
  • skriva olika former av akademisk text
  • analysera och kritiskt värdera innehåll, disposition och argumentation i vetenskapliga texter
  • diskutera och förhålla sig till forskningsetiska problem
  • ge konstruktiv kritik på andras texter och bemöta andras kritik sakligt.

Innehåll

I kursen studeras och analyseras olika exempel på vetenskapliga studier inom litteratur-, kultur- och språkvetenskap. Utifrån dessa exempel genomför den studerande jämförande analyser av forskningsfråga, teori, metod, argumentation och disposition. Varje studerande formulerar en egen idé till en forskningsuppgift inom något av språkämnena, samt skriver en detaljerad projektbeskrivning. Vidare skrivs recensioner vilket leder till att den studerande övar sin förmåga att diskutera innehållet i vetenskaplig text. De studerande läser och diskuterar varandras texter.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter samt ett aktivt deltagande i diskussioner av egna och andras texter på seminarierna.

Arbetsformer

Arbetsformerna i kursen är föreläsningar och obligatoriska seminarier med gruppdiskussioner. Engelska och svenska används som undervisningsspråk.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs Väl Godkänd om minst två moduler.

Betygsrapportering:
Modul 1: Utformning av uppsatsprojekt - 2,5 hp
Modul 2: Vetenskaplig metod och forskningsetiskt förhållningsätt - 2,5 hp
Modul 3: Analys av vetenskaplig text - 2,5 hp

Förkunskapskrav

  • 90 hp på nivå G1F inom ett av huvudområdena Portugisiska, Ryska eller Kinesiska

Övrigt

Motsvarar PR2005.