Kurs GPR276

Språk, litteratur och kultur: Vetenskaplig metod och akademiskt skrivande

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Kinesiska, Portugisiska, Ryska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och kritiskt jämföra grundläggande forskningsmetodik inom kultur-, litteratur- och språkvetenskap
  • formulera en projektbeskrivning med relevant forskningsfråga, teorianknytning och metoddiskussion, för en genomförbar forskningsuppgift relaterad till språk-, kultur- eller litteraturvetenskap
  • skriva olika former av akademisk text
  • analysera och kritiskt värdera innehåll, disposition och argumentation i vetenskapliga texter
  • diskutera och förhålla sig till forskningsetiska problem
  • ge konstruktiv kritik på andras texter och bemöta andras kritik sakligt.