Kursplan

Sociala relationer, konflikter och makt i förskola och förskoleklass (inkl 7,5 hp VFU)

Kurskod
GPG2E8
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp
Pedagogik
Utbildningsområde
Undervisningsområdet, 50%
Verksamhetsförlagd utbildning, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2020-02-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-08-31.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar en teoretisk-kritisk bas för att skapa beredskap att förstå de sociala relationernas komplexa karaktär. Vidare är målet att den studerande ska fördjupa sitt pedagogiska ledarskap. Under den verksamhetsförlagda delen ska den studerande också utveckla förmågan att skapa pedagogiska miljöer med särskilt fokus på naturvetenskap, teknik, musik och rörelse.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om teorier om sociala relationer, kommunikation, konflikter och makt i relation till olika sociala arenor
  • visa förmåga att utifrån ovanstående teorier analysera, problematisera och kommunicera frågor som rör sociala relationer i förskolan och på sociala arenor med relevans för förskolans verksamhet
  • visa förtrogenhet med en relationellt orienterad yrkesetik
  • reflektera över sin egen position som pedagogisk ledare och förskolan som moralisk arena
  • visa förmåga att använda olika kommunikationsformer, såväl i verksamhetens vardag som i en intervjusituation med barn samt reflektera över kommunikationsformernas betydelse i olika samspelssituationer
  • visa förmåga att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter med barn i förskolan inom naturvetenskap, teknik, musik och rörelse, i ljuset av förskolans och förskoleklassens styrdokument och aktuell forskning
  • visa förmåga att utifrån ovanstående teorier och erfarenheter i den egna pedagogiska verksamheten reflektera över former för att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn samt att tillämpa dessa i den pedagogiska verksamheten
  • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten beakta, kommunicera och agera utifrån hållbarhetsperspektiv såsom demokratiska värderingar samt jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

Innehåll

Kursen behandlar sociala relationer, kommunikation, konflikter och maktrelationer som präglar förskolans och förskoleklassens verksamhet. Kursen utvecklar en teoretisk-kritisk bas för att skapa beredskap att förstå de sociala relationernas komplexa karaktär. Denna teoretiska bas anlägger sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på sociala relationer. Vidare behandlar kursen maktperspektiv samt intersektionella (utifrån exempelvis genus- och etnicitetsaspekter), relationsetiska och normkritiska perspektiv på relationer inom förskolans verksamhet. Barnrättsliga perspektiv och FN:s konvention om barns rättigheter behandlas också. Reflektion över innebörden att alltid verka för barnets bästa kopplas till konkret tillämpning i den pedagogiska verksamheten, liksom olika sätt att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn.

Under den verksamhetsförlagda delen av kursen integreras teorier om sociala relationer, kommunikation, konflikter och makt samt naturvetenskap, teknik, rörelse och musik. Då ges studenten möjlighet att utveckla sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter inom nämnda områden. Tillfällen ges även att reflektera över förskolan som moralisk och social arena samt hur detta påverkar förskolläraren som pedagogisk ledare som agerar utifrån grundläggande demokratiska värderingar samt utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

Examinationsformer

Examination sker genom seminarier och workshops samt i form av skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter och ett avslutande skriftligt fördjupningsarbete. Den studerandes yrkesprofessionella utveckling bedöms fortlöpande under den verksamhetsförlagda utbildningen.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar samt obligatoriska studiegruppsarbeten, seminarier, workshops och verksamhetsförlagd utbildning med utvecklingssamtal.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Skriftlig examination och seminarier, 15 hp

Förkunskapskrav

  • Didaktik och ledarskap i förskola och förskoleklass (varav 7,5 hp VFU) 15 hp och Utveckling och lärande i förskola och förskoleklass (varav 7,5 hp VFU) 15 hp, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet. Kursen motsvarar PG2067.

Student som underkänts i mål knutna till kursens verksamhetsförlagda utbildning har rätt att genomgå ytterligare en VFU-period, dock inte fler än två sammanlagt.