Kurs GPG2E8

Sociala relationer, konflikter och makt i förskola och förskoleklass (inkl 7,5 hp VFU)

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2022

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar en teoretisk-kritisk bas för att skapa beredskap att förstå de sociala relationernas komplexa karaktär. Vidare är målet att den studerande ska fördjupa sitt pedagogiska ledarskap. Under den verksamhetsförlagda delen ska den studerande också utveckla förmågan att skapa pedagogiska miljöer med särskilt fokus på naturvetenskap, teknik, musik och rörelse.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om teorier om sociala relationer, kommunikation, konflikter och makt i relation till olika sociala arenor
  • visa förmåga att utifrån ovanstående teorier analysera, problematisera och kommunicera frågor som rör sociala relationer i förskolan och på sociala arenor med relevans för förskolans verksamhet
  • visa förtrogenhet med en relationellt orienterad yrkesetik
  • reflektera över sin egen position som pedagogisk ledare och förskolan som moralisk arena
  • visa förmåga att använda olika kommunikationsformer, såväl i verksamhetens vardag som i en intervjusituation med barn samt reflektera över kommunikationsformernas betydelse i olika samspelssituationer
  • visa förmåga att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter med barn i förskolan inom naturvetenskap, teknik, musik och rörelse, i ljuset av förskolans och förskoleklassens styrdokument och aktuell forskning
  • visa förmåga att utifrån ovanstående teorier och erfarenheter i den egna pedagogiska verksamheten reflektera över former för att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn samt att tillämpa dessa i den pedagogiska verksamheten
  • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten beakta, kommunicera och agera utifrån hållbarhetsperspektiv såsom demokratiska värderingar samt jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.
Startar och slutar:
vecka 45, 2022 - vecka 2, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Didaktik och ledarskap i förskola och förskoleklass (varav 7,5 hp VFU) 15 hp och Utveckling och lärande i förskola och förskoleklass (varav 7,5 hp VFU) 15 hp
Anmälningskod:
HDA-H3BSS
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig