Kursplan

Examensarbete för förskollärarexamen

Kurskod
GPG2DU
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp
Pedagogik
Utbildningsområde
Undervisningsområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2E
Fastställd
Fastställd 2020-02-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-08-31.

Lärandemål

Det övergripande målet är att den studerande, efter avslutad kurs och inför den kommande yrkesverksamheten, ska kunna tillgodogöra sig vetenskapliga rön med relevans för förskolläraryrket samt själv kunna genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete inom ett avgränsat förskolepedagogiskt område och därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • visa fördjupade kunskaper om ett för förskolan relevant och avgränsat förskolepedagogiskt område omfattande områdets forskningshistorik, centrala forskningsproblem och aktuella forskningsbehov
  • visa förmåga att undersöka, kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter
  • visa förmåga att, i relation till tidigare forskning med relevans för förskolan som fält, formulera en egen problemställning med tillhörande forskningsfrågor
  • visa förmåga att inom ramen för undersökningen göra relevanta forskningsetiska ställningstaganden
  • visa förmåga att självständigt välja, motivera och tillämpa metodik för datainsamling och analys anpassat efter arbetets syfte
  • visa förmåga att göra empiriskt väl underbyggda analyser med stöd av för arbetet centrala analytiska verktyg
  • visa förmåga att konstruktivt och kritiskt granska och värdera eget och andras examensarbete med avseende på innehåll, struktur och relevans för arbete i förskolan
  • visa färdighet i att med god språklig behandling presentera undersökningen och dess resultat i en uppsats enligt vedertagen vetenskaplig akribi.

Innehåll

Kursen omfattar kritisk läsning av vetenskaplig litteratur och författande av ett självständigt skriftligt arbete. Såväl vetenskapsteoretiska perspektiv som den egna förmågan att uttrycka sig i text behandlas.

Examinationsformer

Kursen examineras genom ett skriftligt vetenskapligt arbete, försvarande av texten samt opponering på en annan students examensarbete vid ett särskilt ventileringsseminarium.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, handledning och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Examensarbete, 15 hp.

Förkunskapskrav

  • Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för förskollärare, 7.5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet.