Kursplan

Organisation - roller och intressenter

Kurskod
GPA2XX
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Personal och arbetsliv (PEE)
Ämnesgrupp
Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2022-09-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-09-15.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskap om organisationsteori samt hur organisatoriska relationer kan förstås ur ett intressentperspektiv.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • använda grundläggande begrepp och modeller för ämnesområdena organisationsteori och arbetsorganisation
  • förklara arbetsorganisationers förändringar, utveckling och principer ur ett historiskt och internationellt perspektiv
  • analysera organisationer ur ett intressentperspektiv
  • beskriva och värdera hur organisationsstruktur och arbetsorganisation kan påverka medarbetare i en organisation.

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande organisationsteorier och begrepp, bland annat: intressenter, struktur, kultur, makt och konflikt. Olika arbetsorganisatoriska modeller belyses och diskuteras och särskild vikt läggs vid hur arbetsorganisation på individ- och gruppnivå organiseras. Organisationsteorins framväxt presenteras i sitt historiska och internationella sammanhang med speciell tonvikt på arbetsorganisation. Arbetslivsanknytningen innebär att studenter analyserar organisationer utifrån dess organisationsstruktur och arbetsorganisation och hur detta kan påverka medarbetare.

Examinationsformer

  • Individuell skriftlig tentamen
  • Skriftlig inlämningsuppgift i grupp
  • Aktivt deltagande i seminarier

Arbetsformer

-

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Betygsrapportering:

Modul 1: Skriftlig tentamen - 3 hp
Modul 2: Skriftlig inlämningsuppgift i grupp - 4 hp
Modul 3: Aktivt deltagande i seminarier - 0,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter GPA2K6