Kurs GPA2XX

Organisation - roller och intressenter

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Personal och arbetsliv

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskap om organisationsteori samt hur organisatoriska relationer kan förstås ur ett intressentperspektiv.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • använda grundläggande begrepp och modeller för ämnesområdena organisationsteori och arbetsorganisation
  • förklara arbetsorganisationers förändringar, utveckling och principer ur ett historiskt och internationellt perspektiv
  • analysera organisationer ur ett intressentperspektiv
  • beskriva och värdera hur organisationsstruktur och arbetsorganisation kan påverka medarbetare i en organisation.