Kursplan

Praktik för personalvetare

Kurskod
GPA2K4
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Personal och arbetsliv (PEE)
Ämnesgrupp
Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2020-09-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-12-17.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande integrerar teori och praktik och värderar personalvetarens roll och funktion samt utvecklar kunskap om organisationers personal- och arbetslivsarbete och dess villkor genom aktivt deltagande i en organisation. Att planera, genomföra och värdera personalrelaterade arbetsuppgifter och personalvetenskapliga frågeställningar är centrala områden.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • redogöra för personalvetares roll och funktion med koppling till teorier och modeller inom det personalvetenskapliga området
  • beskriva arbetslivets villkor och yrkesområdets specifika problem och möjligheter

Färdighet och förmåga

  • självständigt och i samarbete med yrkesverksam personal planera och genomföra personalrelaterade arbetsuppgifter utifrån verksamhetens styrdokument
  • muntligt och skriftligt integrera teoretiska och praktiska kunskaper om personalvetares roll och funktion

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • analysera och kritiskt diskutera olika aspekter av personal- och arbetslivsarbete utifrån relevant forskning
  • reflektera över den egna rollen och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla kompetens inom det personalvetenskapliga området

Innehåll

Kursen ges som en sammanhängande praktikperiod motsvarande minst 8 veckors praktik på heltid (ca 40 timmar per vecka) inklusive tid för reflektion och analys kring personalvetarens roll och funktion. I kursen fördjupas och integreras de tidigare utvecklade kunskaperna inom det personalvetenskapliga området med personalvetarens praktik och ansvarsområden. Kritiskt tänkande är centralt för att se sammanhang och få nya perspektiv på företeelser under praktiken. Studenten genomför praktiken i en för personalvetare relevant verksamhet. I samråd med handledare på praktikplatsen och högskolan upprättas en arbetsplan där mål för praktiken formuleras, liksom studentens behov av handledning, information och kontakter på praktikplatsen. Arbetet utgår ifrån den upprättade arbetsplanen och innebär att studenten självständigt och i samarbete genomför arbetsuppgifter inom praktikplatsens verksamhet. Den studerande följs fortlöpande upp under praktiken. I kursen ingår examinerande uppgifter som genomförs under praktiken. Den studerandes egen dokumentation från praktiken används som underlag för reflektion över den egna utvecklingen i rollen som blivande personalvetare.

Examinationsformer

Verksamhetsförlagd utbildning,arbetsplan och loggbok 12 hp
Individuell skriftlig inlämningsuppgift samt seminarium 3,0 hp

Arbetsformer

Aktivt deltagande på arbetsplatsen samt seminarium och skriftliga inlämningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Förkunskapskrav

  • Minst 75 hp avslutade kurser inom PAL varav minst 7,5 hp Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori

Övrigt

Val och anskaffning av praktikplats sker under ansvar av den studerande. Dock måste praktikplatsen godkännas av kursansvarig innan påbörjad praktik. Studenten arbetar inte på sin praktikplats och ska därför inte uppbära lön. Kursen kan genomföras utomlands och delvis på distans. Den studerande svarar själv för eventuella merkostnader för resor, mat, logi och ev. andra omkostnader eller behov av reseförsäkringar i samband med kursen.

Aktivt deltagande på praktikplatsen är ett krav. Om den studerande pga särskilda skäl, t ex sjukdom, underkänns på praktiken görs en förlängning av tid under förutsättning att förlängningen är praktiskt möjlig att genomföra. Förlängningen görs företrädesvis i nära anslutning till praktikperioden. Om en förlängning av praktiken ej är möjlig att genomföra ges ytterligare möjlighet att fullgöra kursen nästa gång kursen ges.

Ersätter PA1056.