Kurs GPA2K4

Praktik för personalvetare

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Personal och arbetsliv

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande integrerar teori och praktik och värderar personalvetarens roll och funktion samt utvecklar kunskap om organisationers personal- och arbetslivsarbete och dess villkor genom aktivt deltagande i en organisation. Att planera, genomföra och värdera personalrelaterade arbetsuppgifter och personalvetenskapliga frågeställningar är centrala områden.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • redogöra för personalvetares roll och funktion med koppling till teorier och modeller inom det personalvetenskapliga området
  • beskriva arbetslivets villkor och yrkesområdets specifika problem och möjligheter

Färdighet och förmåga

  • självständigt och i samarbete med yrkesverksam personal planera och genomföra personalrelaterade arbetsuppgifter utifrån verksamhetens styrdokument
  • muntligt och skriftligt integrera teoretiska och praktiska kunskaper om personalvetares roll och funktion

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • analysera och kritiskt diskutera olika aspekter av personal- och arbetslivsarbete utifrån relevant forskning
  • reflektera över den egna rollen och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla kompetens inom det personalvetenskapliga området