Kursplan

Arbetsrätt, avtal och förhandling

Kurskod
GPA2J9
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Personal och arbetsliv (PEE)
Ämnesgrupp
Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2020-09-23.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-09-23.

Lärandemål

Kursens syfte är att studenten ska förstå betydelsen av medarbetaravtal, de viktigaste rättsliga aspekterna av lön, semester och ledigheter samt upphandling. Syftet är vidare att få ta del av grunderna i facklig förhandling.

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för hur medarbetaravtal upprättas, dess innehåll och ingående parter
  • redogöra för olika typer av förhandlingar samt juridiska skillnaderna mellan dessa
  • diskutera arbetsrättsliga förfaranden och hur domstolsprocesser går till
  • redogöra för regler om upphandling av externa resurser
  • redogöra för regler och tillämpning gällande lön och semesterlagstiftning
  • redogöra för regler och tillämpning gällande ledighetslagstiftningar

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • analysera domar, domskäl och uttyda rättspraxis för de i kursen ingående delarna
  • förbereda och lägga upp strategi för fackliga förhandlingar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • reflektera över förhandling med fackliga organisationer när det gäller personalfrågor och upphandling.

Innehåll

I kursen behandlas de faktorer som påverkar upprättandet av medarbetaravtal. Kursen behandlar även upphandling av externa resurser, främst personella resurser.
Praktisk tillämpning i förhandling sker genom övningar i planering och genomförande av olika förhandlingar.
De viktigaste delarna i lagstiftning gällande lön, semester och ledighet, samt deras tillämpning behandlas.

Examinationsformer

Aktivt deltagande på seminarium, 2 hp.
Skriftlig tentamen, 5,5 hp.

Arbetsformer

Föreläsningar, gruppuppgifter, seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Aktivt deltagande seminarium: U-G
För betyget väl godkänd krävs betyget VG på den skriftlig tentamen.

Förkunskapskrav

  • 60 hp inom huvudområdet Personal och arbetsliv inklusive Arbetsrättens grunder 7,5 hp grundnivå

Övrigt

Kursen ingår i Personal- och arbetslivsprogrammet.
Ersätter PA1035.