Kurs GPA2J9

Arbetsrätt, avtal och förhandling

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Personal och arbetsliv

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens syfte är att studenten ska förstå betydelsen av medarbetaravtal, de viktigaste rättsliga aspekterna av lön, semester och ledigheter samt upphandling. Syftet är vidare att få ta del av grunderna i facklig förhandling.

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för hur medarbetaravtal upprättas, dess innehåll och ingående parter
  • redogöra för olika typer av förhandlingar samt juridiska skillnaderna mellan dessa
  • diskutera arbetsrättsliga förfaranden och hur domstolsprocesser går till
  • redogöra för regler om upphandling av externa resurser
  • redogöra för regler och tillämpning gällande lön och semesterlagstiftning
  • redogöra för regler och tillämpning gällande ledighetslagstiftningar

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • analysera domar, domskäl och uttyda rättspraxis för de i kursen ingående delarna
  • förbereda och lägga upp strategi för fackliga förhandlingar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • reflektera över förhandling med fackliga organisationer när det gäller personalfrågor och upphandling.