Kursplan

Personalekonomi och lön

Kurskod
GPA2FW
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Personal och arbetsliv (PEE)
Ämnesgrupp
Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2020-03-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-05-25.

Lärandemål

Kursens övergripande syfte är att den studerande ska erhålla en grundläggande förståelse för hur personalekonomi och företagsekonomiska kalkyler kan användas för personalarbete och verksamhetsstyrning. Syftet är också att studenten ska förstå hur personaleffektivitet skattas ur ett företagsekonomiskt perspektiv.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande personalekonomiska kalkyler och personalnyckeltal
 • redogöra för personalekonmiska bokslut
 • förklara personalekonomins roll för verksamhetsstyrning, i relation till organisationstrategier och verksamhetsmål
 • använda lönekartläggning som metod för jämställda löner
 • beskriva det svenska pensionssystemet och arbetsgivarens ansvar för pensionsfrågorna

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • identifiera och analysera personalekonomisk information med stöd av personalekonomiska kalkyler och personalnyckeltal
 • upprätta underlag inför strategiska personalbeslut, främst i form av personalekonomiska rapporter
 • analysera och utvärdera personalekonomiska rapporter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • reflektera över etiska dilemman som genereras genom användningen av personalekonomiska kalkyler och nyckeltal för verksamhetsanalys för styrning.

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i personalekonomins roll som en del av organisationens verksamhetsstyrning. Därefter introduceras personalekonomiska kalkyler och nyckeltalsberäkningar med fokus på att använda kalkyler för att i företagsekonomiska termer beskriva effekter av olika åtgärder inom personalområdet. Speciellt fokus läggs på personalekonomiska analyser av rekrytering och avveckling, utbildning och kompetensutveckling, sjukfrånvaro och arbetsmiljön samt rehabilitering. Vidare ingår att tolka och utforma personalekonomiska rapporter samt övergripande kunskap om pensionssystemets uppbyggnad med avseende på allmän pension samt tjänstepensioner. Kursen innehåller även moment om löner, i form av kartläggning av strukturer gällande osakliga löneskillnader.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen, 2 hp
Reflektionsprotokoll, 2 hp
Skriftlig inlämningsuppgift 3,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Reflektionsprotokollet betygsätts: U - G

För betyget VG på hela kursen krävs betyget VG på skriftlig tentamen och den skriftliga inlämningsuppgiften.

Förkunskapskrav

 • 90 hp inom Personal och arbetsliv
 • inklusive
 • Ekonomi- och verksamhetsstyrning för personalvetare 7,5 hp, grundnivå

Övrigt

Ersätter PA1046.