Kursplan

Introduktion till hållbar utveckling inom maskinteknik

Kurskod
GMT2CU
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Maskinteknik (MTA)
Ämnesgrupp
Maskinteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2020-02-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-03-20.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Problematisera och konkretisera begreppet hållbar utveckling från olika perspektiv och i olika sammanhang, från globalt till individuellt.
  • Presentera och motivera olika sätt att påverka utvecklingen, och reflektera över möjligheter och utmaningar med förslagen.
  • Redogöra för, och reflektera över, olika metoder inom produktutveckling som kan bidra till en mer gynnsam utveckling.
  • Utföra en analys på en produkt och utarbeta förslag på förändringar som minskar produktens negativa påverkan på miljön.

Innehåll

Kursen behandlar begreppet hållbar utveckling och vårt sätt att använda och dela på resurser. Lagar, regler och internationella avtal inom området studeras; hur långt de hjälper till att nå en hållbar utveckling och i vilken utsträckning de följs. Vidare behandlas livsstil, etik, hälsa, beteende och teknisk utveckling. I kursen undersöks möjligheter och utmaningar när det gäller att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle. Exempel på områden som berörs är: möjligheter till påverkan, ekologiska och sociala livscykelanalyser, cirkulär ekonomi, geoengineering, klimatkompensation och vår komplexa omgivning. Dessutom utförs en analys av möjligheterna att minska en produkts påverkan på miljön.

Examinationsformer

Aktivt deltagande i seminarier 3,5 hp
Inlämningsuppgift 1 1 hp
Inlämningsuppgift 2 1 hp
Skriftlig salstentamen 2 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, övningar.

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Förkunskapskrav

  • Minst 90 hp inom ett högskoleingenjörsprogram i maskinteknik

Övrigt

För att erhålla progression och stegvis komma närmare utbildningsprogrammets mål utgår denna kurs ifrån att studenterna har med sig kunskaper motsvarande föregående kurser inom programmet.