Kursplan

Konstruktionsprocesser

Kurskod
GMT22A
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Maskinteknik (MTA)
Ämnesgrupp
Maskinteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2018-04-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-06-30.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • Redogöra för och värdera olika konstruktionsprocesser och vad som skiljer dessa åt.
  • Beskriva vilka olika delar en konstruktionsprocess består av.
  • Beskriva och formulera en generell konstruktionsprocess.
  • Tillämpa kunskaper kring konstruktionsprocesser i konstruktionsarbeten.
  • Redogöra för de regelverk som ett konstruerande företag måste följa i sina konstruktionsarbeten.

Innehåll

Kursen behandlar teori och praktik i konstruktionsarbetet och konstruktionsprocessen och vad som kännetecknar en effektiv konstruktionsprocess. Kursen går igenom olika typer av konstruktionsprocesser och vad som skiljer dessa åt. De olika delarna i en konstruktionsprocess gås igenom. T.ex. uppstarten av ett konstruktionsarbete, specifikationer, beräkning och dimensionering, lagkrav och standarder, ritning och CAD, konstruktionsgenomgång, andra avdelningars krav på en konstruktion, tester, dokumentation, konstruktionsgodkännande, och frisläpp av en produkt. I workshops behandlas bland annat maskindirektivet och ritningsgranskning. I ett utvecklingsprojekt får studenterna tillämpa sina kunskapar kring konstruktionsprocesser.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 3hp, projektarbete, 3hp, workshops 1,5hp.

Arbetsformer

Föreläsningar, workshops, och projektarbete.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Projektarbete och workshops U-G.
Skriftlig tentamen U, 3,4,5
Studenter examineras individuellt i alla moment.

Förkunskapskrav

  • Minst 90 hp inom ett högskoleingenjörsprogram i maskinteknik eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För att erhålla progression och stegvis komma närmare utbildningsprogrammets mål utgår denna kurs ifrån att studenterna har med sig kunskaper motsvarande föregående kurser inom ett maskiningenjörsprogram.