Kursplan

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass

Kurskod
GMD2PA
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Matematikdidaktik (MDI)
Ämnesgrupp
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Utbildningsområde
Naturvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-04-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-04-12.
Reviderad
Reviderad 2021-04-14.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2021-04-14.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • med grund i aktuella styrdokument, litteratur och undervisningsmaterial planera för och motivera undervisning i förskoleklassen och årskurserna 1–3 som allsidigt utvecklar elevers matematiska kompetenser och möter individers och elevgruppers olikheter
  • utifrån matematikdidaktiska ramverk, teorier och perspektiv analysera och problematisera undervisning i matematik som utvecklar elevers matematiska kompetenser och möter individers och elevgruppers olikheter
  • med grund i aktuella styrdokument analysera, bedöma elevers matematiska prestationer samt använda bedömningen resultat för att utveckla undervisningen och kommunicera med elever kring ett fortsatt lärande
  • förklara grundläggande begrepp, modeller och metoder, med hjälp av olika uttrycksformer, inom områdena tal, geometri, samband och förändring, algebra samt sannolikhet och statistik som utgör baskunskaper för undervisning i förskoleklassen och årskurserna 1 - 3
  • använda och argumentera för valet av modeller och metoder för att lösa uppgifter inom områdena tal, geometri, samband och förändring, algebra samt sannolikhet och statistik samt använda grundläggande begrepp och matematisk notation för att redogöra för lösningar
  • föra och följa matematiskt grundat resonemang i förhållande till kursens innehåll och uppgifter samt bearbeta och uttrycka matematiskt innehåll med hjälp av olika digitala verktyg.

Innehåll

I kursen behandlas forskning och beprövad kunskap om hur elever i förskoleklassen och årskurserna 1 – 3 utvecklar sina matematiska förmågor och hur undervisning som bidrar till denna utveckling kan planeras, genomföras, varieras, anpassas och följas upp på ett sätt som möter individers och elevgruppers olikheter. Kursen behandlar även forskning om bedömning av elevers kunskaper, förmågor och prestationer i matematik samt relationen mellan bedömningen, undervisningen och styrdokumenten inklusive nationella kartläggningsmaterial.

Kursen behandlar de matematiska områdena tal, geometri, samband och förändring, algebra samt sannolikhet och statistik. Tonvikt läggs under kursen på den studerandes egna matematiska förmågor och kunskaper inom dessa områden samt utvecklandet av ett matematiskt språk och en matematisk notation.

Examinationsformer

Kursen examineras genom en salstentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier samt redovisningar.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, seminarier, workshops samt fältstudier.

Föreläsningarna är av tre typer: didaktiska föreläsningar (som behandlar forskning och beprövad kunskap inom fältet matematikdidaktik), metodikföreläsningar (som behandlar strategier och metoder för att undervisa om ett specifikt matematiskt innehåll) samt matematiska föreläsningar (som behandlar ett matematiskt innehåll). Till de didaktiska föreläsningarna knyts seminarier för att diskutera och fördjupa förståelsen. Till metodikföreläsningarna knyts workshops där studenterna utvecklar sin förmåga att i undervisningsliknande situationer leda aktiviteter som syftar till lärande kring ett specifikt matematikinnehåll. Till matematikföreläsningarna knyts tillfällen för matematisk problemlösning i små grupper med redovisningar i större grupper. Fältstudier syftar till att ge studenterna möjlighet att undersöka olika didaktiska praktiker.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:

  • Salstentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier, redovisningar, 15 hp.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet. För uppdragsutbildning gäller dock undantag från kravet om grundläggande behörighet, SFS 2002:760, enligt vilken det är uppdragsgivare som utser kursdeltagare.