Kurs GMD2PA

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • med grund i aktuella styrdokument, litteratur och undervisningsmaterial planera för och motivera undervisning i förskoleklassen och årskurserna 1–3 som allsidigt utvecklar elevers matematiska kompetenser och möter individers och elevgruppers olikheter
  • utifrån matematikdidaktiska ramverk, teorier och perspektiv analysera och problematisera undervisning i matematik som utvecklar elevers matematiska kompetenser och möter individers och elevgruppers olikheter
  • med grund i aktuella styrdokument analysera, bedöma elevers matematiska prestationer samt använda bedömningen resultat för att utveckla undervisningen och kommunicera med elever kring ett fortsatt lärande
  • förklara grundläggande begrepp, modeller och metoder, med hjälp av olika uttrycksformer, inom områdena tal, geometri, samband och förändring, algebra samt sannolikhet och statistik som utgör baskunskaper för undervisning i förskoleklassen och årskurserna 1 - 3
  • använda och argumentera för valet av modeller och metoder för att lösa uppgifter inom områdena tal, geometri, samband och förändring, algebra samt sannolikhet och statistik samt använda grundläggande begrepp och matematisk notation för att redogöra för lösningar
  • föra och följa matematiskt grundat resonemang i förhållande till kursens innehåll och uppgifter samt bearbeta och uttrycka matematiskt innehåll med hjälp av olika digitala verktyg.