Kursplan

Matematik 1b för grundlärare F-3

Kurskod
GMD2HF
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Matematikdidaktik (MDI)
Ämnesgrupp
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Utbildningsområde
Naturvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-08-27.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-08-27.
Reviderad
Reviderad 2020-09-15.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2020-09-15.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • problematisera matematikdidaktiska begrepp, teorier och perspektiv om undervisning i matematik som utvecklar elevers matematiska kompetenser
  • med grund i aktuella styrdokument, litteratur och undervisningsmaterial planera för och motivera undervisning i förskoleklassen och årskurserna 1–3 som utvecklar elevers matematiska kompetenser
  • med hjälp av olika uttrycksformer beskriva grundläggande begrepp och metoder inom geometri och rumsuppfattning, som utgör baskunskaper för undervisning i förskoleklassen och årskurserna 1–3
  • använda grundläggande begrepp, satser och metoder för att lösa uppgifter inom området geometri
  • föra och följa matematiskt grundade resonemang i förhållande till kursens innehåll och uppgifter samt bearbeta och uttrycka matematiskt innehåll med hjälp av digitala verktyg
  • skriftligt och muntligt kommunicera kursens innehåll, anpassat till situation
  • utifrån olika förutsättningar för undervisning göra didaktiska val samt kritiskt granska och argumentera för dessa.

Innehåll

I kursen behandlas forskning om hur elever i förskoleklassen och årskurserna 1 – 3 utvecklar sina matematiska förmågor och hur undervisning som bidrar till denna utveckling kan planeras, genomföras och följas upp.

Tonvikt läggs under kursen på den studerandes egna matematiska förmågor, kunskaper och utvecklandet av ett matematiskt språk inom områdena geometri och rumsuppfattning.

Examinationsformer

Examination sker genom muntliga och skriftliga redovisningar i samband med seminarier samt salstentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar samt obligatoriska seminarier och uppgifter som bearbetas enskilt och/eller i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:

  • Muntliga och skriftliga redovisningar, tentamen, 7,5 hp.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Engelska 6, Naturkunskap 1b alt 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2

Övrigt

Kursen innehåller en till två fältdagar i förskoleklass eller årskurs 1–3 samt en obligatorisk campusträff om en till två dagar.

Kursen motsvarar MD1058.