Kursplan

Arbetsplatsförlagd utbildning i medieproduktion

Kurskod
GLP32S
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2023-02-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2023-02-13.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • självständigt initiera och genomföra ett produktionsprojekt med anknytning till arbetslivet, förlagt till företag eller motsvarande, eller i entreprenöriell anda
  • muntligt och skriftligt, genom reflektion visa förståelse för yrkesmässig praktik, med dess olika förutsättningar, utmaningar och lösningar
  • muntligt och skriftligt reflektera över sin egen kunskap och kompetens i förhållande till yrkesmässig utövning.

Innehåll

I kursen genomförs ett produktionsprojekt med stark anknytning till arbetslivet. Under kursen behandlas och diskuteras yrkeslivets utmaningar och krav samt vilken relevans högskoleutbildningen har. Kursen erbjuder på det sättet även en möjlighet att knyta nya kontakter med yrkeslivet och på så sätt utveckla socialt kapital.

Examinationsformer

Kursen examineras genom kontinuerlig och obligatorisk avstämning med utsedd kontaktperson samt skriftliga inlämningsuppgifter. Kursen avslutas med ett redovisningsseminarium under vilket en rapport presenteras muntligt och skriftligt.

Arbetsformer

Arbetsformerna för kursen är till övervägande del arbetsplatsförlagda men omfattar även en föreläsning samt ett avslutande redovisningsseminarium.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:

Modul 1: Avstämningar, skriftliga inlämningsuppgifter, muntlig och skriftlig presentation av rapport, 15hp

Förkunskapskrav

  • 90 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion inklusive kurserna Inspelning i studio, 7,5 hp eller Inspelning i studio för Musik- och ljuddesign 7,5 hp eller Audiovisuell gestaltning , 7,5 hp samt Vetenskaplig uppsats i Ljud- och musikproduktion, 7,5 hp eller Examensarbete för högskoleexamen i Musik- och ljuddesign, 15 hp, eller Självständigt arbete med metod, 15 hp (MIUN) eller Examensarbete för högskoleexamen i Musik och Ljuddesign, 15 hp (LNU)

Övrigt

Överlappar LP2012, delkurs 2 och LP2013, delkurs 2, GLP2QD samt GLP2VS.