Kursplan

Musikskapande

Kurskod
GLP2CX
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2020-01-31.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-01-31.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • skriftligt och i gestaltande form visa kunskap om grundläggande musikteoretiska principer
  • muntligt och i gestaltande form visa kunskap om grunderna i ljudsyntes
  • i skrift och handling visa kunskap om filmmusikens berättande funktioner
  • genomföra och redovisa en musikkomposition till en kortare filmsekvens
  • visa grundläggande kunskap om upphovsrätt inom musikområdet.

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande musikteori, musikalisk upphovsrätt och musikaliska berättarfunktioner i film. I kursen ingår moment om ljudsyntes med tonvikt på subtraktiv syntes. Studenten genomför självständigt en musikkomposition till en filmsekvens.

Examinationsformer

Modul 1 och 2 examineras genom skriftlig hemtentamen och praktiska inlämningsuppgifter.
Modul 3 examineras genom en gestaltande musikproduktion med tillhörande skriftlig rapport och redovisande seminarier.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, seminarier och laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen, krävs betyget Väl godkänd på modul 3 och ytterligare en modul, samt att de examinerande uppgifterna är inlämnade inom föreskriven tid.

Betygsrapportering:
Modul 1: Musikteori (2 hp)
Modul 2: Ljudsyntes (2 hp)
Modul 3: Musikproduktion (3,5 hp)

Förkunskapskrav

  • 45 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion, inklusive kursen Audioteknologi 1, 7,5 hp

Övrigt

Motsvarar LP1042, delkurs 2.
Ersätter LP1073.