Kursplan

Musikskapande

Kurskod
GLP2CX
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2020-01-31.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-01-31.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • skriftligt och i gestaltande form visa kunskap om grundläggande musikteoretiska principer
  • muntligt och i gestaltande form visa kunskap om grunderna i ljudsyntes
  • i skrift och handling visa kunskap om filmmusikens berättande funktioner
  • genomföra och redovisa en musikkomposition till en kortare filmsekvens
  • visa grundläggande kunskap om upphovsrätt inom musikområdet.

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande musikteori, musikalisk upphovsrätt och musikaliska berättarfunktioner i film. I kursen ingår moment om ljudsyntes med tonvikt på subtraktiv syntes. Studenten genomför självständigt en musikkomposition till en filmsekvens.

Examinationsformer

Modul 1 och 2 examineras genom skriftlig hemtentamen och praktiska inlämningsuppgifter.
Modul 3 examineras genom en gestaltande musikproduktion med tillhörande skriftlig rapport och redovisande seminarier.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, seminarier och laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen, krävs betyget Väl godkänd på modul 3 och ytterligare en modul, samt att de examinerande uppgifterna är inlämnade inom föreskriven tid.

Betygsrapportering:
Modul 1: Musikteori (2 hp)
Modul 2: Ljudsyntes (2 hp)
Modul 3: Musikproduktion (3,5 hp)

Förkunskapskrav

  • 45 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion, inklusive kursen Audioteknologi 1, 7,5 hp

Övrigt

Motsvarar LP1042, delkurs 2.
Ersätter LP1073.