Kursplan

Audiovisuella installationer

Kurskod
GLP235
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2018-05-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-05-21.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • muntligt, skriftligt och i handling visa kunskap om audiovisuella installationer som konstform: dess historia, estetiska konventioner och kommunikationsmöjligheter
  • visa förståelse för och diskutera relationen mellan teori, teknik och gestaltning i audiovisuella installationer
  • skriftligt och muntligt reflektera över egna och andras estetiska val i samband med audiovisuella installationer
  • planera, genomföra och redovisa en audiovisuell produktion i en offentlig miljö.

Innehåll

Kursen behandlar audiovisuella produktioner som konstnärliga installationer i offentliga miljöer. Det ges en introduktion till aktuella tekniska verktyg samt en översikt över estetiskt tänkande i ett konsthistoriskt perspektiv. Studenten presenterar en egen produktion utifrån studier av audiovisuella installationer som konstform, dess historia, dess estetiska möjligheter samt dess vägar till teknisk realisering.

Examinationsformer

Examination sker genom redovisningsseminarier kring en produktionsuppgift med tillhörande audiovisuell dokumentation och skriftliga reflektioner.

Arbetsformer

Arbetet på kurser bedrivs genom föreläsningar, laborationer, seminarier och produktionsarbete under handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

En förutsättning för betyget Väl godkänd är att de examinerande uppgifterna lämnas in inom föreskriven tid.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 9 hp.

Betygsrapportering:
Modul 1: Gruppinstallation - 6 hp
Modul 2: Egen Installation - 6 hp
Modul 3: Dokumentation - 3 hp

Förkunskapskrav

  • 45 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion

Övrigt

Ersätter LP1077.