Kursplan

Kinesiska II med didaktisk inriktning

Kurskod
GKI2MY
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2021-03-02.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-03-02.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper i det kinesiska språket, vilket förbereder den studerande inför kommande profession som språklärare. Ett övergripande mål är också att den studerande utvecklar självständighet i studierna samt förmåga att reflektera över det egna lärandet.

Delkurser

1.
Muntlig språkfärdighet 2, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • föra muntliga samtal på kinesiska kring vardagliga ämnen
 • använda enkel fackterminologi inom vissa områden
 • använda muntlig presentationsteknik
 • reflektera muntligt över det kinesiska språkets fonetik och dess roll i språkinlärning.

2.
Skriftlig språkfärdighet 2, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • identifiera och förklara olika grammatiska svårigheter i det kinesiska språket som inlärare vanligtvis stöter på, samt reflektera över hur dessa kan förklaras och övervinnas i en undervisningssituation
 • förklara och analysera medelsvåra kinesiska meningar
 • skriva korta texter på kinesiska om vardagliga ämnen samt enklare argumenterande texter
 • tolka sakprosa på kinesiska
 • redogöra för det kinesiska språkets struktur samt tillämpa detta i olika typer av textanalys.

3.
Kinesisk språkstruktur, 4,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för skillnader och likheter mellan kinesiska och indoeuropeiska språk i allmänhet och det svenska språket i synnerhet
 • beskriva och förklara grundläggande strukturer i det kinesiska språket och dess byggstenar med hjälp av grammatisk terminologi
 • producera idiomatiska meningar
 • redogöra för vanliga svårigheter svensktalande inlärare upplever gällande kinesisk grammatik och fonetik samt för hur dessa svårigheter kan förklaras och åtgärdas på ett didaktiskt sätt
 • reflektera över språkstrukturers roll i språkundervisningen.

4.
Översättning, 4,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • använda sig av ett grundläggande kinesiskt ordförråd i samband med översättning från kinesiska till svenska och vice versa
 • översätta vardaglig sakprosa på medelsvår nivå från kinesiska till svenska och vice versa
 • lösa olika översättningsproblem med hjälp av ordböcker, grammatikböcker och andra resurser
 • förklara grundläggande karaktärsdrag för kinesisk respektive svensk ordföljd och meningsbyggnad samt utföra kontrastiva analyser av svenskt respektive kinesiskt språkbruk.

5.
Språkdidaktik 2A, 6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om elevers syn på och upplevelser av sitt språklärande samt reflektera över hur språkundervisningen bör utformas för att gynna elevers språkutveckling med stöd i teorier och forskning om inlärning av främmande språk
 • visa kunskaper om bedömning av elevers språklärande med utgångspunkt i skolans styrdokument och teorier om bedömning
 • visa kunskap om bakgrunden till skolans styrdokument med fokus på det europeiska samarbetet och den gemensamma referensramen (GERS) samt reflektera över kinesiskans inträde i den svenska skolan
 • diskutera och reflektera över samspelet mellan inre och yttre faktorer som är knutna till eleven, läraren och den konkreta undervisningssituationen och hur dessa kan bemötas genom att välja innehåll och relevanta arbetssätt i språkundervisningen
 • analysera och kritiskt granska undervisningsmaterial för undervisning i kinesiska som främmande språk ur ett språkdidaktiskt perspektiv och i relation till skolans styrdokument
 • visa kunskap om olika former av digitala verktyg och hur de kan användas i språkundervisningen för att utveckla ämnets innehåll och undervisningsformer såväl som elevernas lärande, samt praktiskt tillämpa dessa i sitt eget språklärande.

6.
Språkdidaktik 2B, 6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa förmåga att självständigt välja relevant innehåll och arbetssätt i språkundervisningen i relation till såväl elevers olika förutsättningar och behov som till skolans styrdokument och till relevant forskning
 • visa fördjupade kunskaper om den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) och förmåga att göra relevanta bedömningar av elevers språkfärdigheter i relation till GERS och till skolans styrdokument
 • visa fördjupade kunskaper om användning av digitala verktyg i språkundervisningen och digitala verktygs betydelse för språkundervisningens innehåll och arbetsformer
 • visa förmåga att tillämpa digitala verktyg i språkundervisning med utgångspunkt i relevant språkdidaktisk forskning
 • visa kunskaper om centrala språkdidaktiska forskningsområden och forskningsmetoder
 • visa förmåga att ställa en relevant forskningsfråga inom ett avgränsat problemområde som är kopplat till språkundervisningen inom grund- och gymnasieskola samt visa förmåga att formulera en metod för att undersöka frågan
 • visa förmåga att förbereda, leda och utvärdera en diskussion kring valda delar av kurslitteraturen.

Innehåll

Kursen består av fyra obligatoriska delkurser:
Delkurs 1. Muntlig språkfärdighet 2, 7,5 hp
Delkurs 2. Skriftlig språkfärdighet 2, 7,5 hp
Delkurs 3. Kinesisk språkstruktur, 4,5 hp
Delkurs 4. Översättning, 4,5 hp

De studerande läser sedan en av de två didaktiska delkurserna:
Delkurs 5. Språkdidaktik 2A, 6 hp
Delkurs 6. Språkdidaktik 2B, 6 hp
De studerande som läser kinesiska som sitt första ämne OCH de studerande som har läst ett annat ämne än språk som första ämne läser delkurs 5, Språkdidaktik 2A.
De studerande som har läst ett annat språk som första ämne läser delkurs 6, Språkdidaktik 2B.

Delkurser

1.
Muntlig språkfärdighet 2, 7,5 högskolepoäng

I delkursen ingår varierade övningar i att förstå talad kinesiska och att kommunicera muntligt i olika situationer. Delkursen ger verktyg för att planera och genomföra strukturerade och formella muntliga presentationer. Som förberedelse för den kommande lärarprofessionen innehåll delkursen även reflektion över fonetik och uttalsinlärning utifrån ett didaktiskt perspektiv.

2.
Skriftlig språkfärdighet 2, 7,5 högskolepoäng

Delkursen består av fördjupade studier i kinesisk grammatik. Delkursen innehåller också olika språkövningar i form av läsförståelse och skrivövningar. I delkursen ingår även att författa kortare texter kring bekanta ämnen.

3.
Kinesisk språkstruktur, 4,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller övningar i grammatisk analys, satsmönster och översättning av enklare texter från kinesiska till svenska och vice versa. Delkursen bygger vidare på den grundläggande kunskapen om den moderna kinesiska grammatiken.

4.
Översättning, 4,5 högskolepoäng

I delkursen studeras skillnader mellan kinesisk och svensk meningsbyggnad genom olika typer av översättningsövningar. Delkursen består även av diskussioner om översättningsarbeten under seminarier.

5.
Språkdidaktik 2A, 6 högskolepoäng

Delkursen innehåller studier av olika aspekter av språklärande varvid diskussion och reflektion kring de didaktiska frågorna står i centrum. Ett viktigt inslag är elevers språkliga medvetande och hur de uppfattar sin situation som språkinlärare. Detta är utgångspunkt till reflektion och diskussion om medvetenhet vid språkinlärning, kopplingen mellan strategier och språkutveckling och hur dessa kunskaper kan användas i språkundervisningen. Olika aspekter av bedömning och betygsättning i språk utgör ett annat viktigt inslag i delkursen. Den gemensamma europeiska referensramen (GERS) behandlas och sätts i relation till svenska skolans ämnesplaner i moderna språk. I delkursen ingår också studier av hur digitala verktyg kan användas i språkundervisningen liksom att granska andra typer av undervisningsmaterial. Delkursens innehåll kopplas till de övriga studierna i ämnet kinesiska och till den framtida yrkesrollen.

6.
Språkdidaktik 2B, 6 högskolepoäng

Delkursen innebär ett fördjupat studium av språkdidaktiska teorier och forskning med särskilt fokus på de nya mediernas betydelse för språkundervisningen, för såväl ämnets innehåll som dess undervisningsformer. Den studerande uppövar sin förmåga att självständigt planera, genomföra och utvärdera språkundervisningen samt att använda och kritiskt reflektera över digitala verktyg som resurs för elevers lärande. Den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) studeras i ett bedömningsperspektiv, och den studerande får även praktisk övning i hur den kan användas i bedömningen av elevers kunskaper och färdigheter i relation till skolans styrdokument. Den studerande introduceras också till centrala forskningsområden och forskningsmetoder inom språkdidaktik och uppövar sin förmåga att formulera en relevant forskningsfråga inom ett avgränsat område samt att beskriva en relevant metod för att besvara frågan.

Examinationsformer

På samtliga delkurser examineras den studerande genom bedömning av aktivt deltagande på seminarier.
Dessutom examineras:
Delkurs 1
genom muntliga redovisningar och en muntlig tentamen.
Delkurs 2, 3 och 4 genom skriftliga inlämningsuppgifter samt en skriftlig tentamen.
Delkurs 5 och 6 genom muntliga presentationer samt skriftliga reflekterande texter.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt obligatoriska seminarier där studenten ska delta aktivt. Undervisningen sker på kinesiska, svenska och engelska, utom i delkurs 5 och 6 där undervisningen huvudsakligen sker på svenska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 22,5 hp.

Betygsrapportering:
Modul 1: Muntlig språkfärdighet 2 - 7,5 hp
Modul 2: Skriftlig språkfärdighet 2 - 7,5 hp
Modul 3: Kinesisk språkstruktur - 4,5 hp
Modul 4: Översättning - 4,5 hp
Modul 5: Språkdidaktik 2A - 6 hp
Modul 6: Språkdidaktik 2B - 6 hp

Förkunskapskrav

 • Kinesiska I med didaktisk inriktning, 30 hp, varav 22,5 hp godkända vid registrering inklusive delkursen Skriftlig språkfärdighet och en av Språkdidaktik-delkurserna

Övrigt

Kursen innehåller 1-2 obligatoriska fysiska träffar i Falun.
Dessutom ingår också 2-3 obligatoriska fältdagar vid en gymnasieskola.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande kan kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Ersätter KI1050.