Kursplan

Kinesiska V: Fördjupningskurs i modern kinesiska

Kurskod
GKI27M
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2019-03-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-03-08.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att utveckla studentens språkliga förmågor inom det kinesiska språket, samt att fördjupa studentens förståelse för aktuella fenomen inom det kinesiska samhället. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • med viss ledighet formulera och tillämpa argument ur olika perspektiv kring ett flertal ämnen
  • läsa och förstå artiklar i olika typer av tidskrifter
  • förstå det huvudsakliga budskapet i litterära verk och akademiska texter
  • framställa kortare texter på skriftspråk i modern kinesiska
  • självständigt utveckla sitt ordförråd och sin meningsbyggnad.

Innehåll

I kursen utvecklar studenten sitt ordförråd i mängd och djup. Studenten kommer under kursens gång att övas i grammatik på avancerad nivå och att läsa och förstå formell kinesiska genom att studera olika typer av tidningsartiklar. Studenten utvecklar sin språkliga och argumenterande förmåga genom att motivera sina åsikter kring sociokulturella ämnen både skriftligt och muntligt.

Examinationsformer

Kursen examineras kontinuerligt genom bedömning av aktivt deltagande i obligatoriska seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter samt genom en skriftlig och en muntlig sluttentamen.

Arbetsformer

Kinesiska används som undervisningsspråk med stöd av svenska eller engelska. Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på båda modulerna.

Betygsrapportering:
Modul 1: Tala och lyssna - 7,5 hp
Modul 2: Läsa och skriva - 7,5 hp

Förkunskapskrav

  • 100 hp i kinesiska inklusive kursen Kinesiska i tal och skrift IV, 15 hp på grundnivå