Kursplan

Kinesiska: Praktiktermin för undervisning i högre utbildning

Kurskod
GKI244
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2018-09-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-09-04.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • använda kinesiska ändamålsenligt i olika praktiska moment
  • bedöma och handleda studentarbeten, samt på vetenskaplig grund reflektera kring den pedagogiska ledarollen
  • identifiera, formulera och diskutera utmaningar som uppstår i de praktiska undervisningsrelaterade momenten
  • diskutera och reflektera, både skriftligt och muntligt, kring de införskaffade erfarenheterna efter utförd praktik.

Innehåll

Kursen består av en praktikperiod där den studerande integrerar sina akademiska färdigheter i ämnet Kinesiska i en arbetsförberedande miljö. I kursen ingår pedagogiska moment såsom förberedelse, planering, utförande och utvärdering.

Examinationsformer

Kursen examineras genom bedömning av den studerandes utförande av undervisningsrelaterade moment, skriftliga reflektioner samt en avslutande skriftlig rapport.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer består av handledning och praktiska moment. I kursen används både kinesiska och engelska.

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Förkunskapskrav

  • 120 hp på grundnivå, varav 90 hp inom det humanistiska området