Kursplan

Japanska: Akademiskt skrivande

Kurskod
GJP2CG
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Japanska (JAA)
Ämnesgrupp
Japanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Japanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1E
Fastställd
Fastställd 2020-01-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-01-29.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • genomföra en mindre undersökning av ett ämne relaterat till Japan
  • söka efter, avgränsa och kritiskt granska ett för undersökningen relevant material
  • formulera en plan för en, inom en bestämd tidsram, genomförbar undersökning
  • skriva en uppsats med logiskt stringent argumentation och genomarbetad formalia
  • problematisera sina egna slutsatser
  • ge konstruktiv kritik på någon annans arbete och hantera andras kritik sakligt.

Innehåll

I kursen behandlas grundläggande färdigheter i akademiskt skrivande. Den innehåller övningar i att formulera frågeställningar, i att planera och avgränsa en undersökning, i att skriva akademisk prosa och i användandet av formalia vid uppsatsskrivande. Kursen avslutas med en mindre undersökning om ett ämne relaterat till Japan, vilken redovisas i form av en kortare uppsats. Den skrivs på engelska och ska ha en längd på 2000-3000 ord.

Examinationsformer

Kursen examineras genom författandet av en kortare akademisk uppsats, genom skriftliga inlämningsuppgifter och genom konstruktivt deltagande i handledning och seminarier. Uppsatsen ventileras vid ett seminarium där arbetet granskas av en medstuderande.

Arbetsformer

Engelska används som undervisningsspråk. Undervisningen sker i form av handledning och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Förkunskapskrav

  • 30 hp på grundnivå inom Japanska

Övrigt

Uppsatsen kan användas som examensarbete för en högskoleexamen i japanska.

Ersätter JP1044.