Kurs GJP2CG

Japanska: Akademiskt skrivande

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Japanska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • genomföra en mindre undersökning av ett ämne relaterat till Japan
  • söka efter, avgränsa och kritiskt granska ett för undersökningen relevant material
  • formulera en plan för en, inom en bestämd tidsram, genomförbar undersökning
  • skriva en uppsats med logiskt stringent argumentation och genomarbetad formalia
  • problematisera sina egna slutsatser
  • ge konstruktiv kritik på någon annans arbete och hantera andras kritik sakligt.