Kursplan

Japanska IV: Introduktion till översättning

Kurskod
GJP23Z
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Japanska (JAA)
Ämnesgrupp
Japanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Japanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2018-08-23.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-08-23.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • förklara de grundläggande principerna för översättningsteori
  • söka efter den information som krävs för översättningar, med hjälp av lämpliga resurser (dokumentation)
  • analysera och översätta olika typer av dokument från japanska till engelska och från engelska till japanska och därvid hantera skillnaden mellan olika register och vokabulär
  • analysera och kritiskt diskutera sina egna och andras översättningar.

Innehåll

I kursen introduceras de grundläggande principerna för översättningsteori i korthet, men tonvikten ligger på praktisk översättning av olika typer av dokument. Texter hämtade från olika genrer, inkluderande såväl litterära verk som affärsrelaterade dokument, analyseras och översätts både från japanska till engelska och från engelska till japanska, efter att lämpligt dokumentationsarbete genomförts. Vid sidan om lärarens kommentarer diskuterar studenterna korrekthet och stil för att förbättra översättningarnas kvalitet.

Examinationsformer

För att få godkänt på kursen måste studenterna delta aktivt på lektionerna och i gruppdiskussionerna, lämna in skriftliga uppgifter och klara ett skriftligt prov.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier ägnade de skrivna uppgifterna. Studenterna arbetar både individuellt och i grupp. Japanska används som huvudsakligt undervisningsspråk, med engelska som stödspråk.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Förkunskapskrav

  • Japanska III: Språkfärdighet, 15 hp, Japanska III: Den moderna novellen, 7,5 hp, och Japanska III: Att läsa manga, 7,5 hp, grundnivå

Övrigt

Ersätter JP2012.