Kursplan

Italienska A: Textanalys, deckargenren

Kurskod
GIT2TN
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Italienska (ITA)
Ämnesgrupp
Italienska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Italienska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-12-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-12-21.
Reviderad
Reviderad 2023-12-18.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2023-12-18.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • på italienska diskutera, muntligt och skriftligt, innehållet i ett urval skönlitterära texter i deckargenren
  • reflektera över skönlitterära texter i deckargenren samt relatera dem och deras författare till varandra utifrån innehåll och språk
  • identifiera och redogöra för typiska stilistiska och litterära drag i deckargenren genom att använda elementära litterära begrepp
  • redogöra för hur den italienska deckargenren har utvecklats under 1900- och 2000-talet.

Innehåll

Kursen omfattar ett studium av valda verk av några italienska deckarförfattare från 1900- och 2000-talet. Med utgångspunkt i de skönlitterära texterna ger kursen en orientering om uppkomsten och utvecklingen av deckargenren i Italien samt en introduktion i de typiska litterära och stilistiska dragen för genren.

Examinationsformer

Fortlöpande examinering sker genom bedömning av studenternas aktiva deltagande under seminarier och skriftliga redovisningar.

Arbetsformer

All undervisning sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier där den studerande förväntas delta aktivt och i samspel med de andra kursdeltagarna. All undervisning sker på italienska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs VG på bägge modulerna.

Betygsrapportering:
Modul 1: Aktivt deltagande i seminarier - 3 hp
Modul 2: Skriftliga redovisningar - 4,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Italienska 3 eller kursen Italienska: Nybörjarkurs II, 15 hp. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Undervisning och lärandeaktiviteter är nätbaserade och sker med stöd av en lärplattform och digitala verktyg. Det förutsätts att den studerande har tillgång till dator med ljudkort och nätuppkoppling, headset med mikrofon och hörlurar samt en webbkamera.

Ersätter GIT25P.