Kursplan

Forskningsmetodik

Kurskod
GIK2S6
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Informatik (IKA)
Ämnesgrupp
Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Informatik1
Mikrodataanalys2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
2G1F
Fastställd
Fastställd 2021-10-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-12-27.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
 • beskriva hur vetenskapliga förhållningssätt styr metodmedvetenhet och metodval
 • redogöra for forskningsstrategier och metoder
 • redogöra for etiska aspekter inom forskning

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • formulera bakgrund, problem, frågeställning och syfte för en vetenskaplig undersökning
 • presentera en vetenskaplig rapport
 • använda IT-stöd for insamling, bearbetning, analys och presentation av data
 • söka bland informationskällor, kritisk granska källor och värdera information
 • argumentera för valda forskningsstrategier och metoder i samband med vetenskaplig undersökning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • värdera val av vetenskapliga strategier och metoder
 • kritiskt granska en vetenskaplig rapport

Innehåll

Kursen behandlar hur vetenskapliga studier struktureras, genomförs, presenteras och värderas. I det sammanhanget behandlas centrala begrepp som vetenskapligt förhållningssätt, forskningsstrategi, metod, kvantitativa, kvalitativa studier resp. mixed research, reliabilitet, validitet, noggrannhet, precision, repeterbarhet, reproducerbarhet, teoretiskt ramverk mm. I kursen behandlas även hur etiska överväganden görs i forskningssammanhang.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen (2 hp), obligatoriska seminarier och projektarbete (4 hp) och laborationer (1,5 hp)

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier, workshop, laborationer och projektarbete.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Skriftlig tentamen, 2 hp, U-G

Laborationer, 1,5 hp, U-G

Obligatoriska seminarier och projektarbete, 4 hp, U-VG

Förkunskapskrav

 • Data- och informationshantering, 15 hp

Övrigt

Kursen motsvarar kursen Forskningsmetodik (IK1090 respektive GIK2BW).