Kurs GIK2S6

Forskningsmetodik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Informatik, Mikrodataanalys

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
  • beskriva hur vetenskapliga förhållningssätt styr metodmedvetenhet och metodval
  • redogöra for forskningsstrategier och metoder
  • redogöra for etiska aspekter inom forskning

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • formulera bakgrund, problem, frågeställning och syfte för en vetenskaplig undersökning
  • presentera en vetenskaplig rapport
  • använda IT-stöd for insamling, bearbetning, analys och presentation av data
  • söka bland informationskällor, kritisk granska källor och värdera information
  • argumentera för valda forskningsstrategier och metoder i samband med vetenskaplig undersökning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • värdera val av vetenskapliga strategier och metoder
  • kritiskt granska en vetenskaplig rapport