Kursplan

IT-arkitektur

Kurskod
GIK2PF
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Informatik (IKA)
Ämnesgrupp
Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2021-04-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-06-30.

Lärandemål

Det övergripande målet är att studenterna förvärvar fördjupade kunskaper och färdigheter inom IT-arkitektur som omfattar IT-metoder och lösningar.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Förklara grundläggande strukturer och komponenter avseende IT-arkitektur, inklusive metoder och modeller
  • Redogöra för IT-arkitekturlösningar och deras tillämpningar.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Analysera olika applikationsproblem, i vilken specifik kompetens krävs för design och utveckling av IT-arkitektur
  • Tillämpa modelleringsmetoder för att beskriva IT-arkitektur för olika typer av verksamheter.
  • Utveckla IT-arkitekturlösningar baserade på etablerade teorier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Utvärdera IT-arkitekturers metoder och ramverk
  • Bedöma situationer där en lämplig IT-arkitekturlösning tillämpas med förväntade resultat
  • Bedöma kvaliteten på modelleringsresultat för olika applikationsproblem.

Innehåll

Kursen behandlar IT-arkitetur för att hantera informationssystems flexibilitet, kvalitet, förändringsbarhet, skalbarhet och hållbarhet. Vidare behandlas områden som Business Architecture, System Architecture, Data modeling, Web Information Architecture och Platform Architecture.

Kursen belyser även bästa praxis lösningar inom IT-arkitetur som uppmuntrar till användningen av öppna teknologinormer och global teknologikompatibilitet.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 1,5 hp, seminarier 3 hp och laborationer 3 hp.

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier och laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Skriftlig tentamen 1,5hp U-VG, seminarier 3hp U-G, laborationer 3hp U-G.
För att uppnå VG som övergripande betyg för kursen måste resultatet av den skriftliga tentamen vara VG.

Förkunskapskrav

  • Minst 60 hp i huvudområdet Informatik inklusive System- och verksamhetsutveckling, 7,5 hp samt IT-projekthantering, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen kan ges på engelska