Kursplan

Systemförvaltning och test av IT-system

Kurskod
GIK2PB
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Informatik (IKA)
Ämnesgrupp
Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2021-04-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-06-26.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig kunskap om och förståelse för systemförvaltning och test av IT-system. Studenten fördjupar sig i kvalitativ forskningsmetod.


Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för begrepp och definitioner gällande systemförvaltning och olika systemförvaltningsmodeller
 • redogöra för begrepp och definitioner gällande test av IT-system
 • diskutera systemförvaltningsprocessen utifrån ett styrningsperspektiv


Färdighet och förmåga

 • identifiera, välja och tillämpa testmetod för test av IT-system
 • utföra kvalitativa fallstudier
 • genomföra utredning i form av projektarbete inom ramen för kursen
 • presentera och diskutera sitt eget projektarbete skriftligt och muntligt
 • utföra strukturerade litteraturstudier inom systemförvaltning


Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • argumentera och värdera tillämpningen av vald testmetod
 • kritisera resultat och vetenskapligt förhållningssätt i utredningar
 • värdera och reflektera över några vetenskapliga artiklar inom kursens område

Innehåll

Kursen behandlar begrepp, teorier och metoder för organisation och styrning av systemförvaltningsarbete och test av IT-system. Kursen omfattar även IT Service Management och IT-processer (problem, ändring, konfiguration, servicenivå, dokumentation och säkerhet). Kursen fokuserar på fallstudier och kvalitativa analyser i projektarbetet.

Examinationsformer

Seminarieuppgifter (2.5 hp), projekt (3.5 hp), laboration (1.5 hp).

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, laborationer, handledning och projektarbete.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Seminarieuppgifter U-VG
Projektarbete och laboration U-G

För att erhålla slutbetyget VG på hela kursen krävs betyget VG på seminarieuppgifter.

Förkunskapskrav

 • Minst 60 hp i huvudområdet Informatik inkluderande Forskningsmetodik, 7,5 hp och System- och verksamhetsutveckling, 7,5 hp

Övrigt

Ersätter GIK2FD.

Eventuella restuppgifter och kompletteringar på seminarieuppgifter, laboration och projektrapport måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen.

Kursen kan ges på engelska.