Kursplan

Visualisering

Kurskod
GIK2ND
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Informatik (IKA)
Ämnesgrupp
Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2021-03-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-04-05.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • redogöra för centrala begrepp inom storytelling och visualisering
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • identifiera lämplig visualisering utifrån typ av data, media och målgrupp
  • tillämpa utvalda arbetssätt för visualisering på internet
  • förtydliga komplexa sammanhang genom tillämpning av storytelling och visualisering
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • kritisera visualisering utifrån integritet och sofistikation

Innehåll

Under kursen behandlas grafiska komponenter som används vid skapandet av olika typer av visualiseringar. Dessutom hanterar kursen visualiseringar av komplexa sammanhang med hjälp av metoder som exempelvis storytelling.
Vidare behandlas hur storytelling och visualisering anpassas utifrån typ av data, mottagargrupp samt i relation till perception och kognition. Kursen fokuserar även på tekniska hjälpmedel som möjliggör presentation av visualiseringar på internet.
Vidare diskuteras och kritiseras visualisering utifrån integritet och sofistikation.

Examinationsformer

Projekt (5 hp) och seminarier (2,5 hp)

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier, lektioner, övningar och projektarbete.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5.

Seminarier, U-G.
Slutbetyg sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav

  • Digital bild 7,5 hp, grundnivå
  • Grafisk design 7,5 hp, grundnivå
  • Responsiv Webbdesign 7,5 hp, grundnivå