Kursplan

Digital bild

Kurskod
GIK2LF
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Informatik (IKA)
Ämnesgrupp
Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2021-01-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-04-11.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • beskriva lagar som reglerar användning av digital grafik
  • redogöra för centrala begrepp som används vid produktion av digital grafik
  • ge exempel på arbetsprocesser för statisk respektive rörlig grafik

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • planera arbetsprocess utifrån kravspecifikation
  • producera digital grafik utifrån tekniska krav
  • tillämpa strukturer som understödjer samverkan vid grafisk produktion
  • redovisa producerad digital grafik utifrån krav på retorik och syfte

Innehåll

Kursens övergripande fokus ligger på statisk och rörlig grafik för webben. Kursen hanterar objektbaserad och pixelbaserad grafik samt de olika filformatens fördelar, nackdelar och ändamål. Bildanpassning för webb i form av val av filformat, färgprofil och bildmanipulation genomförs.

Kursen lägger vikt vid att arbetsprocesser för digital grafik inkluderar noggrann planering och därigenom även en tydlig förankring till både kravspecifikation och angivna tekniska krav. Lagerstrukturer och namngivningskonventioner för att förenkla samverkan inom grafisk produktion avhandlas. Producerad digital grafik redovisas utifrån givna krav vad gäller retorik och syfte.

Kursen beskriver även lagar som reglerar bildanvändning.

Examinationsformer

Seminarium (0,5hp), inlämningsuppgifter (6hp) och muntlig redovisning (1hp)

Arbetsformer

Lektioner, övningar, föreläsningar, seminarier

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Förkunskapskrav

  • Visuell identitet 7,5 hp, grundnivå

Övrigt

Ersätter GIK2F5.