Kursplan

Bedömning och betygssättning i idrott och hälsa (VAL)

Kurskod
GIH2ZE
Poäng
4,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2022-12-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-12-12.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • på en grundläggande nivå problematisera bedömning som begrepp, samt bedömning av kunskaper och förmågor i skolämnet idrott och hälsa
  • på en grundläggande nivå diskutera bedömningars pedagogiska betydelse i skolämnet idrott och hälsa i relation till styrdokument och aktuell forskning
  • på en grundläggande nivå analysera undervisningssituationer i förhållande till skolämnet idrott och hälsas mål och kunskapskrav.

Innehåll

Betyg och bedömningsfrågor knutna till ämnet idrott och hälsa.

Examinationsformer

  • Skriftlig inlämningsuppgift

Betyg

Som betygsskala på hel kurs används U–VG.

Betyg rapporteras enligt följande:

  • Skriftlig inlämningsuppgift - 4,5 hp | U–VG

Behörighet

  • Antagen till VAL-utbildning

Övrigt

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med andra kurser med motsvarande innehåll.

Om studenten har ett beslut/rekommendation om riktat pedagogiskt stöd från Högskolan Dalarna på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator avgör utifrån kursplanens mål om examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.