Kursplan

Fotbollstränare - inriktning senior- och elitförberedande ungdomsverksamhet

Kurskod
GIH2WU
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp
Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Medicinska området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2022-06-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-06-16.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en grundläggande nivå kunna:

 • redogöra för fysiologiska förmågors träningsbarhet hos ungdomar och vuxna
 • visa förmåga att utveckla ett testbatteri för att utvärdera individers fysiologiska status och funktionella teknik samt utvärdera samspelet mellan individer och lagdelar
 • använda matchanalysprogram med syfte att identifiera styrke- och utvecklingsområden hos såväl individer som laget
 • visa förmåga att anpassa träningsupplägg utifrån testresultat och matchanalys på såväl individ- som gruppnivå
 • visa förståelse för ledarskapets betydelse för individens och lagets idrottsliga prestation
 • redogöra för kostens och återhämtningens betydelse för träningsadaption och prestationsförmåga
 • praktiskt tillämpa omhändertagande av vanligt förekommande akuta fotbollsrelaterade skador hos ungdomar och vuxna
 • redogöra för och praktiskt tillämpa relevant träning för att rehabilitera och/eller förebygga fotbollsrelaterade skador hos ungdomar och vuxna.

Innehåll

I denna kurs behandlas olika fysiologiska förmågors träningsbarhet hos ungdomar och vuxna, där stort fokus läggs på hur de olika förmågorna kan utvecklas via träning. I kursen behandlas även nycklar för att utvärdera individen och laget genom skapandet av ett testbatteri samt användandet av matchanalysprogram, vars test- och analysresultat ska ligga till grund för att anpassa ett träningsupplägg i avsikt att utveckla såväl individen som laget. Vidare belyses ledarskapets betydelse för individens och lagets idrottsliga prestation på fotbollsplanen. Dessutom behandlas information rörande kostens och återhämtningens betydelse för träningsadaption och prestationsförmåga. Avslutningsvis studeras vanligt förekommande skador inom fotboll samt hur dessa skador kan omhändertas, rehabiliteras och förebyggas genom träning.

Examinationsformer

 • Seminarier
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Skriftlig tentamen
 • Praktiska redovisningar

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, seminarium och praktiska undervisningspass.

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Betygsrapportering:

 • Seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter, skriftlig tentamen, praktiska redovisningar (7,5 hp)

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet